słownik angielsko-węgierski » purport w języku węgierskim

angielskiwęgierski
purport [UK: pə.ˈpɔːt]
[US: ˈpɝː.ˌpɔːrt]

cél◼◼◼ főnév

értelem◼◼◻ főnév

jelentés◼◼◻ főnév

állít◼◻◻ ige

bizonyít◼◻◻ ige

szándék◼◻◻ főnév

tartalom◼◻◻ főnév

bizonyítani szándékozik

horderő főnév

jelent ige

jelentőség főnév

lényege (vmnek)

magában foglal

magva (vmnek)

súly főnév

tárgy (átv) főnév

tartalmaz ige

purport of a document [UK: pə.ˈpɔːt əv ə ˈdɒ.kjʊ.ment]
[US: ˈpɝː.ˌpɔːrt əv ə ˈdɑː.kjə.ment]

okirat tárgya

okirat tartalma

purport to be something [UK: pə.ˈpɔːt tuː bi ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈpɝː.ˌpɔːrt ˈtuː bi ˈsʌm.θɪŋ]

enged következtetni (vmre)

irányul (vmre)

jelent (vmit) ige

úgy értendő

purport to do something [UK: pə.ˈpɔːt tuː duː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈpɝː.ˌpɔːrt ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

tenni szándékozik vmit

purported adjective

állítólagos◼◼◼ melléknév

purportedly adverb
[UK: purport.ed.lei]
[US: pər.ˌpɔːr.təd.li]

állítólag◼◼◼ határozószó

his answer purports that he was not there [UK: hɪz ˈɑːn.sə(r) pə.ˈpɔːts ðæt hiː wɒz nɒt ðeə(r)]
[US: ˈhɪz ˈæn.sər ˈpɝː.ˌpɔːrts ˈðæt ˈhiː wəz ˈnɑːt ˈðer]

válasza azt bizonyítja, hogy nem volt ott

What was the purport of his visit? [UK: ˈwɒt wɒz ðə pə.ˈpɔːt əv hɪz ˈvɪ.zɪt]
[US: ˈhwʌt wəz ðə ˈpɝː.ˌpɔːrt əv ˈhɪz ˈvɪ.zət]

Mi volt látogatásának célja?

You can find it in:

angielskiwęgierski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies