Hungarian-English dictionary » állít meaning in English

HungarianEnglish
állít ige

claim◼◼◼ verb
[UK: kleɪm] [US: ˈkleɪm]

say (said, said)◼◼◼ verb
[UK: ˈseɪ ˈsed ˈsed] [US: ˈseɪ ˈsed ˈsed]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

set up◼◼◼ verb
[UK: set ʌp] [US: ˈset ʌp]

state◼◼◼ verb
[UK: steɪt] [US: ˈsteɪt]

allege◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈledʒ] [US: ə.ˈledʒ]

allow◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈlaʊ] [US: ə.ˈlaʊ]

contend◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈtend] [US: kən.ˈtend]

declare◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈkleə(r)] [US: dɪ.ˈkler]

put in◼◼◻ verb
[UK: ˈpʊt ɪn] [US: ˈpʊt ɪn]

put up◼◼◻ verb
[UK: ˈpʊt ʌp] [US: ˈpʊt ʌp]

submit◼◼◻ verb
[UK: səb.ˈmɪt] [US: səb.ˈmɪt]

suggest◼◼◻ verb
[UK: sə.ˈdʒest] [US: səg.ˈdʒest]

aver◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈvɜː(r)] [US: ˈeɪ.vər]

pitch◼◻◻ verb
[UK: pɪtʃ] [US: ˈpɪtʃ]

predicate◼◻◻ verb
[UK: ˈpred.ɪ.kət] [US: ˈpred.ɪ.kət]

profess◼◻◻ verb
[UK: prə.ˈfes] [US: prə.ˈfes]

rear◼◻◻ verb
[UK: rɪə(r)] [US: ˈrɪr]

represent◼◻◻ verb
[UK: ˌriː.prɪ.ˈzent] [US: ˌre.prə.ˈzent]

vow◼◻◻ verb
[UK: vaʊ] [US: ˈvaʊ]

asseverate verb
[UK: ə.ˈse.və.reɪt] [US: ə.ˈse.və.reɪt]

averr verb
[UK: əvˈeə] [US: əvˈer]

posit verb
[UK: ˈpɒ.zɪt] [US: ˈpɑː.zət]

purport verb
[UK: pə.ˈpɔːt] [US: ˈpɝː.ˌpɔːrt]

put forth verb
[UK: ˈpʊt fɔːθ] [US: ˈpʊt ˈfɔːrθ]

állít (határozottan) ige

affirm◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈfɜːm] [US: ə.ˈfɝːm]

állít (vmt szóban) ige

hold (held, held)◼◼◼ verb
[UK: həʊld held held] [US: hoʊld ˈheld ˈheld]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

állít (vmt) ige

plead (pled, pled)◼◼◼ verb
[UK: pliːd pled pled] [US: ˈpliːd ˈpled ˈpled]

állít (vmt) (átv) ige

have (had, had)◼◼◼ verb
[UK: həv həd həd] [US: həv həd həd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

állít (átv) ige

assert◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈsɜːt] [US: ə.ˈsɝːt]

make out◼◼◻ verb
[UK: ˈmeɪk ˈaʊt] [US: ˈmeɪk ˈaʊt]

vouch verb
[UK: vaʊtʃ] [US: ˈvaʊtʃ]

állít vhova ige

stand (stood, stood) verb
[UK: stænd stʊd stʊd] [US: ˈstænd ˈstʊd ˈstʊd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

állít vmt ige

claim verb
[UK: kleɪm] [US: ˈkleɪm]

állítható melléknév

adjustable◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈdʒʌ.stəb.l̩] [US: ə.ˈdʒə.stəb.l̩]

controllable◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈtrəʊ.ləb.l̩] [US: kənˈtro.ʊ.ləb.l̩]

affirmable adjective
[UK: əˈfɜːməbl ] [US: əˈfɜrməbl ]

assertable adjective
[UK: əˈsɜːtəbl ] [US: əˈsɜrtəbl ]

állítható antenna

directional aerial[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩əl ˈeə.riəl] [US: də.ˈrek.ʃn̩əl ˈe.riəl]

állítható csavarkulcs főnév

monkey-wrench noun
[UK: ˈmʌŋk.i rentʃ] [US: ˈmʌŋk.i ˈrentʃ]

állítható csavarkulcs műsz

monkey-spanner[UK: ˈmʌŋk.i ˈspæ.nə(r)] [US: ˈmʌŋk.i ˈspæ.nər]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies