Hungarian-English dictionary »

szélhámosság meaning in English

HungarianEnglish
szélhámosság főnév

scam [scams]◼◼◼ noun
[UK: skæm] [US: ˈskæm]

swindle [swindles]◼◼◼ noun
[UK: ˈswɪn.dl̩] [US: ˈswɪn.dl̩]

racket [rackets]◼◼◻ noun
[UK: ˈrækɪt] [US: ˈrækət]

fake [fakes]◼◼◻ noun
[UK: feɪk] [US: ˈfeɪk]

quackery [quackeries]◼◼◻ noun
[UK: ˈkwæk.ə.ri] [US: ˈkwæk.ə.ri]

confidence trick◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒn.fɪ.dəns trɪk] [US: ˈkɑːn.fə.dəns ˈtrɪk]

confidence game◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒn.fɪ.dəns ɡeɪm] [US: ˈkɑːn.fə.dəns ˈɡeɪm]

barney◼◻◻ noun
[UK: ˈbɑː.ni] [US: ˈbɑːr.ni]

bunco [buncos]◼◻◻ noun
[UK: ˈbʌŋk.əʊ] [US: ˈbʌŋko.ʊ]

humbug [humbugs]◼◻◻ noun
[UK: ˈhʌm.bʌɡ] [US: ˈhʌm.ˌbəɡ]

cole noun
[UK: cole] [US: ˈkol]

daubery noun
[UK: dˈɔːbəri] [US: dˈɔːbɚri]

fudge [fudges] noun
[UK: fʌdʒ] [US: ˈfədʒ]

gouge [gouges] noun
[UK: ɡaʊdʒ] [US: ˈɡaʊdʒ]

mountebankery noun
[UK: mˈaʊntɪbˌaŋkəri] [US: mˈaʊntɪbˌæŋkɚri]

roguery [rogueries] noun
[UK: ˈrəʊ.ɡə.ri] [US: ˈroʊ.ɡə.ri]

roguishness noun
[UK: ˈrəʊ.ɡɪ.ʃnəs] [US: ˈroʊ.ɡɪ.ʃnəs]

smart practice noun
[UK: smɑːt ˈpræk.tɪs] [US: ˈsmɑːrt ˈpræk.ˌtɪs]

swindlery noun
[UK: swˈɪndəlri] [US: swˈɪndəlri]

trickstering noun
[UK: ˈtrɪkstərɪŋ ] [US: ˈtrɪkstərɪŋ ]

You can find it in:

HungarianEnglish