English-Hungarian dictionary » lächelt lacht fortuna glück meaning in Hungarian

Similar results:
English: laches, latchet, lecher, lechery, lichen
EnglishHungarian
fortunate adjective
[UK: ˈfɔː.tʃə.nət]
[US: ˈfɔːr.tʃə.nət]

szerencsés◼◼◼ melléknév

kedvező melléknév

more fortunate adjective
[UK: mɔː(r) ˈfɔː.tʃə.nət]
[US: ˈmɔːr ˈfɔːr.tʃə.nət]

szerencsésebb◼◼◼ melléknév

be very fortunate verb
[UK: bi ˈver.i ˈfɔː.tʃə.nət]
[US: bi ˈver.i ˈfɔːr.tʃə.nət]

megfogja az Isten lábát ige

count oneself fortunate verb
[UK: kaʊnt wʌn.ˈself ˈfɔː.tʃə.nət]
[US: ˈkaʊnt wʌn.ˈself ˈfɔːr.tʃə.nət]

szerencsésnek tartja magát ige

szerencsésnek tekinti magát ige

through a fortunate speculation [UK: θruː ə ˈfɔː.tʃə.nət ˌspe.kjʊ.ˈleɪʃ.n̩]
[US: θruː ə ˈfɔːr.tʃə.nət ˌspe.kjə.ˈleɪʃ.n̩]

egy szerencsés spekuláció révén

You can find it in:

EnglishHungarian