Hungarian-English dictionary »

szerencsés meaning in English

HungarianEnglish
szerencsés melléknév

lucky◼◼◼ adjective
[UK: ˈlʌk.i] [US: ˈlʌk.i]

fortunate◼◼◻ adjective
[UK: ˈfɔː.tʃə.nət] [US: ˈfɔːr.tʃə.nət]

well◼◼◻ adjective
[UK: wel] [US: ˈwel]

be lucky◼◼◻ adjective
[UK: bi ˈlʌk.i] [US: bi ˈlʌk.i]

happy◼◼◻ adjective
[UK: ˈhæp.i] [US: ˈhæp.i]

godspeed◼◻◻ adjective
[UK: ɡɒd.ˈspiːd] [US: ˈɡɑːd.spid]

be happy◼◻◻ adjective
[UK: bi ˈhæp.i] [US: bi ˈhæp.i]

szerencsés melléknév
US

favored◼◻◻ adjective
[UK: ˈfeɪ.vərd] [US: ˈfeɪ.vərd]

szerencsés melléknév

felicitous adjective
[UK: fə.ˈlɪ.sɪ.təs] [US: fə.ˈlɪ.sə.təs]

neat adjective
[UK: niːt] [US: ˈniːt]

providential adjective
[UK: ˌprɒ.vɪ.ˈden.ʃl̩] [US: ˌprɑː.və.ˈden.tʃl̩]

apt adjective
[UK: æpt] [US: ˈæpt]

benign adjective
[UK: bə.ˈnaɪn] [US: bə.ˈnaɪn]

gracious adjective
[UK: ˈɡreɪ.ʃəs] [US: ˈɡreɪ.ʃəs]

opportune adjective
[UK: ˈɒ.pə.tjuːn] [US: ˌɑː.pər.ˈtuːn]

Be happy! adjective
[UK: bi ˈhæp.i] [US: bi ˈhæp.i]

click adjective
[UK: klɪk] [US: ˈklɪk]

luckie adjective
[UK: ˈlək.i] [US: ˈlək.i]

misadvised adjective
[UK: ˌmɪ.səd.ˈvaɪzd] [US: ˌmɪ.səd.ˈvaɪzd]

sonsy adjective
[UK: ˈsɒn.si] [US: ˈsɒn.si]

strike oil adjective
[UK: straɪk ɔɪl] [US: ˈstraɪk ˌɔɪl]

well-sped adjective
[UK: wel sped] [US: ˈwel ˈsped]

szerencsés melléknév
biz

fluky adjective
[UK: flˈʌki] [US: flˈʌki]

szerencsés, hogy ép bőrrel megúszta

lucky to get off with a whole skin[UK: ˈlʌk.i tuː ˈɡet ɒf wɪð ə həʊl skɪn] [US: ˈlʌk.i ˈtuː ˈɡet ˈɒf wɪθ ə hoʊl ˈskɪn]

szerencsés csillag alatt született

be born lucky[UK: bi bɔːn ˈlʌk.i] [US: bi ˈbɔːrn ˈlʌk.i]

szerencsés csillagzat alatt született

be born lucky[UK: bi bɔːn ˈlʌk.i] [US: bi ˈbɔːrn ˈlʌk.i]

be born under a lucky star[UK: bi bɔːn ˈʌnd.ə(r) ə ˈlʌk.i stɑː(r)] [US: bi ˈbɔːrn ˈʌnd.r̩ ə ˈlʌk.i ˈstɑːr]

bear a charmed life[UK: beə(r) ə tʃɑːmd laɪf] [US: ˈber ə ˈtʃɑːrmd ˈlaɪf]

have a charmed life[UK: həv ə tʃɑːmd laɪf] [US: həv ə ˈtʃɑːrmd ˈlaɪf]

he has a charmed life[UK: hiː hæz ə tʃɑːmd laɪf] [US: ˈhiː ˈhæz ə ˈtʃɑːrmd ˈlaɪf]

szerencsés együttállás

serendipity[UK: ˌse.rən.ˈdɪ.pɪ.ti] [US: ˌse.rən.ˈdɪ.pə.ti]

szerencsés fickó

lucky guy◼◼◼[UK: ˈlʌk.i ɡaɪ] [US: ˈlʌk.i ˈɡaɪ]

lucky beggar◼◻◻[UK: ˈlʌk.i ˈbe.ɡə(r)] [US: ˈlʌk.i ˈbe.ɡər]

Szerencsés fickó vagy!

You lucky blighter![UK: juː ˈlʌk.i ˈblaɪ.tə(r)] [US: ˈjuː ˈlʌk.i ˈblaɪ.tər]

Szerencsés fickó!

luckie[UK: ˈlək.i] [US: ˈlək.i]

Lucky beggar![UK: ˈlʌk.i ˈbe.ɡə(r)] [US: ˈlʌk.i ˈbe.ɡər]

Lucky dog![UK: ˈlʌk.i dɒɡ] [US: ˈlʌk.i ˈdɔːɡ]

szerencsés fogás

hit[UK: hɪt] [US: ˈhɪt]

lucky hit[UK: ˈlʌk.i hɪt] [US: ˈlʌk.i ˈhɪt]

scoop[UK: skuːp] [US: ˈskuːp]

12

You can find it in:

HungarianEnglish