English-Hungarian dictionary »

gift meaning in Hungarian

EnglishHungarian
gift [gifts] noun
[UK: ɡɪft]
[US: ˈɡɪft]

ajándék◼◼◼ főnév

adomány◼◼◻ főnév

képesség◼◼◻ főnév

tehetség◼◼◻ főnév

ajándéktárgy◼◼◻ főnév

hajlam◼◻◻ főnév

rátermettség◼◻◻ főnév

adományozás joga főnév

ajándékáru főnév

gift [gifted, gifted, gifting, gifts] verb
[UK: ɡɪft]
[US: ˈɡɪft]

ad (ajándékot)◼◼◻ ige

ajándékoz◼◼◻ ige

megajándékoz◼◼◻ ige

megjutalmaz◼◻◻ ige

felruház◼◻◻ ige

gift [UK: ɡɪft]
[US: ˈɡɪft]

megáld (vmivel)◼◻◻

fehér folt

kegyúri jog

kinevezés joga

gift box noun

ajándékdoboz főnév

gift card phrase

ajándékkártya főnév

gift coupon noun
[UK: ɡɪft ˈkuː.pɒn]
[US: ˈɡɪft ˈkuː.ˌpɒn]

ajándék-kupon főnév

ajándékszelvény főnév

ajándékutalvány főnév

gift horse

ajándék ló◼◼◼

gift of the gab noun

sváda főnév

szóbőség főnév

gift of the gab biz noun

nyelvkészség főnév

gift of tongues noun
[UK: ɡɪft əv tʌŋz]
[US: ˈɡɪft əv ˈtəŋz]

nyelvkészség főnév

nyelvtehetség főnév

gift parcel noun
[UK: ɡɪft ˈpɑːs.l̩]
[US: ˈɡɪft ˈpɑːr.sl̩]

ajándékcsomag főnév

gift shop noun
[UK: ɡɪft ʃɒp]
[US: ˈɡɪft ˈʃɑːp]

ajándékbolt főnév

ajándéküzlet főnév

gift somebody with something [UK: ɡɪft ˈsʌm.bə.di wɪð ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈɡɪft ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

megjutalmaz vkt (vmivel)

gift something away verb
[UK: ɡɪft ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈweɪ]
[US: ˈɡɪft ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈweɪ]

elajándékoz (vmit) ige

gift token noun
[UK: ɡɪft ˈtəʊkən]
[US: ˈɡɪft ˈtoʊkən]

ajándékutalvány főnév

gift voucher noun

ajándékutalvány főnév

gift-book noun
[UK: ɡɪft bʊk]
[US: ˈɡɪft ˈbʊk]

ajándékkönyv főnév

gift-deed [UK: ɡɪft diːd]
[US: ˈɡɪft ˈdiːd]

ajándékozási okmány

adománylevél főnév

gift-horse [UK: ɡɪft hɔːs]
[US: ˈɡɪft ˈhɔːrs]

ajándék ló◼◼◼

12

You can find it in:

EnglishHungarian