English-Hungarian dictionary » giant forest hog meaning in Hungarian

EnglishHungarian
giant forest hog [UK: ˈdʒaɪənt ˈfɒ.rɪst hɒɡ]
[US: ˈdʒaɪənt ˈfɔː.rəst ˈhɑːɡ]

erdei disznó (Hylochoerus meinertzhageni)

óriásdisznó (Hylochoerus meinertzhageni)

You can find it in:

EnglishHungarian