English-Hungarian dictionary »

chattel meaning in Hungarian

EnglishHungarian
chattel noun
[UK: ˈtʃæt.l̩]
[US: ˈtʃæt.l̩]

ingóság◼◼◼ főnév

ingó vagyon főnév

chattel mortgage [UK: ˈtʃæt.l̩ ˈmɔː.ɡɪdʒ]
[US: ˈtʃæt.l̩ ˈmɔːr.ɡɪdʒ]

ingó zálog

chattelism noun
[UK: ˈʧætlɪz(ə)m ]
[US: ˈʧætəlɪz(ə)m ]

jobbágyság főnév

rabszolgaság főnév

chattels [UK: ˈtʃæt.l̩z]
[US: ˈtʃæt.l̩z]

ingóság◼◼◼ főnév

bútorok

ingó tárgyak

ingó vagyon◼◼◻ főnév

chattels personnel [UK: ˈtʃæt.l̩z]
[US: ˈtʃæt.l̩z]

személyi vagyontárgyak

chattels real [UK: ˈtʃæt.l̩z rɪəl]
[US: ˈtʃæt.l̩z riː.l̩]

ingatlan javak

ingatlan vagyon

goods and chattels [UK: ɡʊdz ənd ˈtʃæt.l̩z]
[US: ˈɡʊdz ænd ˈtʃæt.l̩z]

cókmók főnév

cucc főnév

ingó vagyon

ingóságok

motyó főnév

his goods and chattels [UK: hɪz ɡʊdz ənd ˈtʃæt.l̩z]
[US: ˈhɪz ˈɡʊdz ænd ˈtʃæt.l̩z]

minden ingósága

the serf was the chattel of the lord [UK: ðə sɜːf wɒz ðə ˈtʃæt.l̩ əv ðə lɔːd]
[US: ðə ˈsɝːf wəz ðə ˈtʃæt.l̩ əv ðə ˈlɔːrd]

a jobbágy urának tulajdona volt

You can find it in:

EnglishHungarian