Hungarian-English dictionary »

ingó vagyon meaning in English

HungarianEnglish
ingó vagyon főnév

movable property◼◼◼ noun

goods [goods]◼◼◻ noun
[UK: ɡʊdz] [US: ˈɡʊdz]

chattel◼◼◻ noun
[UK: ˈtʃæt.l̩] [US: ˈtʃæt.l̩]

chattels◼◼◻ noun
[UK: ˈtʃæt.l̩z] [US: ˈtʃæt.l̩z]

personal property◼◼◻ noun
[UK: ˈpɜː.sən.l̩ ˈprɒ.pə.ti] [US: ˈpɝː.sən.l̩ ˈprɑː.pər.ti]

effects◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈfekts] [US: ə.ˈfekts]

personal estate noun
[UK: ˈpɜː.sən.l̩ ɪ.ˈsteɪt] [US: ˈpɝː.sən.l̩ ə.ˈsteɪt]

personalty noun
[UK: ˈpɜː.sənl.ti] [US: ˈpɝː.sənl.ti]

ingó vagyon

goods and chattels[UK: ɡʊdz ənd ˈtʃæt.l̩z] [US: ˈɡʊdz ænd ˈtʃæt.l̩z]

personal assets[UK: ˈpɜː.sən.l̩ ˈæ.sets] [US: ˈpɝː.sən.l̩ ˈæ.ˌsets]

ingó (vagyon) melléknév

movable◼◼◼ adjective
[UK: ˈmuː.vəb.l̩] [US: ˈmuː.vəb.l̩]

moveable◼◼◻ adjective
[UK: ˈmuː.vəb.l̩] [US: ˈmuː.vəb.l̩]

ingó vagyonhoz tartozó

mobiliary[UK: məʊbˈɪliəri] [US: moʊbˈɪliəri]

ingó vagyonná alakítás

conversion into personalty[UK: kən.ˈvɜːʃ.n̩ ˈɪn.tə ˈpɜː.sənl.ti] [US: kən.ˈvɝː.ʒən ˌɪn.ˈtuː ˈpɝː.sənl.ti]