Hungarian-English dictionary »

cucc meaning in English

HungarianEnglish
cucc

stuff◼◼◼ noun
[UK: stʌf] [US: ˈstəf]

things [things]◼◼◻ noun
[UK: ˈθɪŋz] [US: ˈθɪŋz]

thing [things]◼◼◻ noun
[UK: ˈθɪŋ] [US: ˈθɪŋ]

gear [gears]◼◼◻ noun
[UK: ɡɪə(r)] [US: ˈɡɪr]

drug [drugs]◼◼◻ noun
[UK: ˈdrʌɡ] [US: ˈdrʌɡ]

belongings [belongings]◼◻◻ noun
[UK: bɪ.ˈlɒŋ.ɪŋz] [US: bɪ.ˈlɔːŋ.ɪŋz]

luggage◼◻◻ noun
[UK: ˈlʌ.ɡɪdʒ] [US: ˈlʌ.ɡədʒ]

baggage◼◻◻ noun
[UK: ˈbæ.ɡɪdʒ] [US: ˈbæ.ɡədʒ]

duds◼◻◻ noun
[UK: dʌdz] [US: ˈdədz]

thingie◼◻◻ noun
[UK: θˈɪndʒi] [US: θˈɪndʒi]

clobber [clobbered, clobbered, clobbering, clobbers]◼◻◻ verb
[UK: ˈklɒ.bə(r)] [US: ˈklɑː.bər]

bindle noun
[UK: ˈbɪn.dəl] [US: ˈbɪn.dəl]

doings noun
[UK: ˈduːɪŋz] [US: ˈduːɪŋz]

plunder noun
[UK: ˈplʌn.də(r)] [US: ˈplʌn.dər]

bag and baggage noun
[UK: bæɡ ənd ˈbæ.ɡɪdʒ] [US: ˈbæɡ ænd ˈbæ.ɡədʒ]

goods and chattels noun
[UK: ɡʊdz ənd ˈtʃæt.l̩z] [US: ˈɡʊdz ænd ˈtʃæt.l̩z]

cucc tsz főnév

vines noun

az egész cucc

bag of tricks[UK: bæɡ əv trɪks] [US: ˈbæɡ əv ˈtrɪks]

the whole bag of tricks[UK: ðə həʊl bæɡ əv trɪks] [US: ðə hoʊl ˈbæɡ əv ˈtrɪks]

bányász cucca

swag[UK: swæɡ] [US: swæɡ]

csavargó cucca

blue[UK: bluː] [US: ˈbluː]

swag[UK: swæɡ] [US: swæɡ]

eladandó cucc

number[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

You can find it in:

HungarianEnglish