English-Hungarian dictionary »

[idiom] meaning in Hungarian

Showing results for idiom
Search instead for [idiom]
EnglishHungarian
idiom [idioms] noun
[UK: ˈɪ.dɪəm]
[US: ˈɪ.diəm]

idióma◼◼◼ főnév

kifejezés◼◼◻ főnév

stílus◼◼◻ főnév

fordulat◼◼◻ főnév

szólás◼◼◻ főnév

kifejezésmód◼◻◻ főnév

nyelvjárás◼◻◻ főnév

dialektus főnév

népnyelv főnév

nyelv sajátos kifejezésmódja főnév

nyelvezet főnév

szólásmód főnév

idiomatic adjective
[UK: ˌɪ.dɪə.ˈmæ.tɪk]
[US: ˌɪ.diə.ˈmæ.tɪk]

köznyelvi◼◼◼ melléknév

nyelvi◼◼◼ melléknév

bizonyos nyelvre jellemző melléknév

nyelv sajátos kifejezésmódjával megegyező melléknév

nyelv sajátos kifejezésmódjával összhangban levő melléknév

nyelvjárási melléknév

nyelvjárásra jellemző melléknév

nyelvre jellemző melléknév

sajátos melléknév

tájnyelvi melléknév

tájszólási melléknév

tőről metszett (átv) melléknév

zamatos (átv) melléknév

idiomatic phrase noun
[UK: ˌɪ.dɪə.ˈmæ.tɪk freɪz]
[US: ˌɪ.diə.ˈmæ.tɪk ˈfreɪz]

idiomatizmus főnév

szólás főnév

szólásmód főnév

idiomatic turn noun
[UK: ˌɪ.dɪə.ˈmæ.tɪk tɜːn]
[US: ˌɪ.diə.ˈmæ.tɪk ˈtɝːn]

idiomatizmus főnév

szólás főnév

szólásmód főnév

idiomatical adjective
[UK: ˌɪdɪəmˈatɪkəl]
[US: ˌɪdɪəmˈæɾɪkəl]

köznyelvi melléknév

nyelv sajátos kifejezésmódjával megegyező melléknév

nyelv sajátos kifejezésmódjával összhangban levő melléknév

nyelvi melléknév

nyelvjárási melléknév

nyelvjárásra jellemző melléknév

nyelvre jellemző melléknév

sajátosan melléknév

tájnyelvi melléknév

12

You can find it in:

EnglishHungarian