słownik Angielsko-Węgierski »

issue w języku węgierskim

AngielskiWęgierski
issue [issues] noun
[UK: ˈɪ.ʃuː]
[US: ˈɪ.ʃuː]

kérdés◼◼◼főnévThe debate revolves around a fundamental issue in society. = A vita egy társadalmi alapkérdés körül forog.

probléma◼◼◼főnévThe team is working together to solve the technical issues. = A csapat együtt dolgozik a technikai problémák megoldásán.

ügy◼◼◼főnévHuman rights is a global issue that requires attention. = Az emberi jogok egy globális ügy, amely figyelmet igényel.

téma◼◼◼főnévThe environmental crisis is a critical issue in today's world. = A környezeti válság ma világszerte kritikus téma.

kibocsátás◼◼◻főnévThe government announced the issue of new currency notes. = A kormány bejelentette az új bankjegyek kibocsátását.

kiadás (könyvé) (átv)◼◼◻főnévThe author is working on the issue of his next novel. = A szerző dolgozik a következő regényének kiadásán.

eredmény◼◼◻főnévThe survey results will issue valuable insights into customer preferences. = A felmérés eredményei értékes betekintést fognak nyújtani az ügyfélpreferenciákba.

kérdéskör◼◼◻főnévThe discussion will cover a broad issue of social inequality. = A beszélgetés széles körű társadalmi egyenlőtlenségek témakörét fogja felölelni.

példány◼◼◻főnévI'd like to buy the latest issue of that magazine. = Szeretnék venni abból a magazin legújabb számából.

következmény◼◼◻főnévThe environmental issue has severe consequences for the planet's future. = A környezeti problémának súlyos következményei vannak a bolygó jövője szempontjából.

kiadvány (ujságé)◼◼◻főnévThe newspaper publisher plans a special issue for the anniversary. = Az újságkiadó tervez egy különkiadást az évfordulóra.

megjelenés◼◼◻főnévThe issue of the new software has been delayed. = A szoftver új változatának megjelenése el lett halasztva.

jövedelem◼◼◻főnévFinancial issues can be challenging to handle. = A pénzügyi kérdések kezelése kihívást jelenthet.

kimenetel◼◻◻főnévThe negotiations reached a positive issue for both parties. = A tárgyalások pozitív kimenetelt hoztak mindkét fél számára.

forgalomba hozatal◼◻◻főnévThe issue of the new book will take place next month. = Az új könyv forgalomba hozatala jövő hónapban lesz.

utód◼◻◻főnévThe queen's eldest son is her designated issue. = A királynő legidősebb fia az ő kijelölt utóda.

végeredmény◼◻◻főnévThe team discussed the issue of the project and reached a consensus. = A csapat megvitatta a projekt kérdését és megegyezésre jutott.

vitapont◼◻◻főnévThe team members couldn't agree on a resolution for the controversial issue. = A csapattagok nem tudtak egyetérteni a vitatott kérdés megoldásában.

kiosztás◼◻◻főnévThe teacher announced the issue of textbooks for the new semester. = A tanár bejelentette a tankönyvek kiosztását az új félévre.

példányszám◼◻◻főnévThe latest issue of the magazine features an exclusive interview with a famous author. = A magazin legújabb száma kizárólagos interjút kínál egy híres szerzővel.

kimenet◼◻◻főnévThe issue of data from the computer system is controlled by the software. = Az adatok kimenete a számítógép rendszeréből a szoftver által van vezérelve.

kijárat◼◻◻főnévThe building has multiple emergency exits for safety issues. = Az épületnek több vészkijárata van biztonsági okokból.

kiutalás◼◻◻főnévThe issue of the monthly stipend will be processed by the financial department. = A havi ösztöndíj kiutalásának ügyét a pénzügyi osztály fogja kezelni.

ivadék◼◻◻főnévThe lioness cares for her cubs, the issue of the pride. = Az oroszlánhölgy gondoskodik kölykeiről, a csapat ivadékairól.

folyóirat száma◼◻◻főnévThe new issue of the magazine is out now. = A magazin új száma most jelent meg.

torkolat◼◻◻főnévThe rivers issue into the larger body of water, creating a stunning estuary. = A folyók beleömlesztenek a nagyobb víztestbe, létrehozva egy lenyűgöző torkolatot.

kivezető útfőnévThe emergency exit is the designated issue in case of a fire. = A vészkijárat a kijelölt kivezető út tűz esetén.

folyótorkolatfőnévThe issue of the river into the sea creates a unique ecosystem. = A folyó folyótorkolata a tengerbe teremt egyedi ökoszisztémát.

kifolyásfőnévThe issue of water from the fountain creates a soothing sound. = A víz kifolyása a szökőkútból nyugtató hangot hoz létre.

issue [issued, issuing, issues] verb
[UK: ˈɪ.ʃuː]
[US: ˈɪ.ʃuː]

kiad (ujságot) (átv)◼◼◻igeThe editor decided to issue the breaking news tomorrow. = A szerkesztő úgy döntött, hogy holnap kiadja a friss híreket.

kibocsát◼◼◻igeThe company will issue a statement tomorrow. = A cég holnap kiad egy közleményt.

származik (valakitől)◼◼◻igeThe tradition of celebrating birthdays issues from ancient customs. = A születésnapok ünneplésének hagyománya ősi szokásokból ered.

nyílik (valahova)◼◼◻igeThe path will issue into a beautiful meadow. = Az út egy gyönyörű rétre nyílik majd.

nyílik (vhová)◼◼◻igeThe investigation will issue into several directions. = A vizsgálat több irányba nyílik majd.

ellát◼◼◻igeThe hospital will issue medical care to all patients. = Az kórház ellátást biztosít minden beteg számára.

ered◼◼◻igeThe issue of the missing documents was resolved after a thorough investigation. = A hiányzó dokumentumok ügyét alapos vizsgálat után rendezték.

keletkezik◼◼◻igeThe conflict between the two parties began to issue during the negotiation process. = A két fél közötti konfliktus elkezdett keletkezni a tárgyalási folyamat során.

adódik (valamiből)◼◼◻igeLegal issues may arise from the contract. = Jogügyi problémák adódhatnak a szerződésből.

elküld◼◻◻igeThe manager will issue a memo to inform employees about the upcoming changes. = A vezető egy közleményt fog kiadni, hogy tájékoztassa a dolgozókat a közelgő változásokról.

kioszt◼◻◻igeThe manager will issue the tasks to the team members. = A vezető kiosztja a feladatokat a csapat tagjainak.

12