słownik Angielsko-Węgierski »

claim w języku węgierskim

AngielskiWęgierski
claim [claimed, claiming, claims] verb
[UK: kleɪm]
[US: ˈkleɪm]

állít◼◼◼igeThe author can claim authorship of the novel based on copyright law. = Az író igényt tarthat a regény szerzői jogára hivatkozva.

követel (valakitől, valamitől: valakit, valamit)◼◼◻igeThe customer can claim a refund within 30 days of purchase. = A vásárló 30 napon belül követelheti vissza a vásárlást.

igényel◼◼◻igeThe passenger can claim lost baggage at the airline's customer service desk. = Az utas igényelheti az elveszett poggyászát a légitársaság ügyfélszolgálati pultjánál.

bizonygat◼◼◻igeThe lawyer will need to claim the evidence presented by the prosecution. = Az ügyvédnek a vád által bemutatott bizonyítékokat kell bizonygatnia.

igényt tart (valamire)◼◻◻igeThe customer may claim compensation for damaged goods during shipping. = A vásárló igényt tarthat a szállítás során megsérült termékek után.

jogot formál (valamire)◼◻◻igeThe government can claim eminent domain for public infrastructure projects. = A kormány jogot formálhat kiváló tulajdonra közüzemi projektek esetén.

igényt támaszt (valamire)◼◻◻igeThe artist may claim royalties for the use of their artwork in commercial projects. = A művész igényelhet jogdíjat művészetének felhasználásáért kereskedelmi projektekben.

igénnyel lép fel◼◻◻igeThe union is likely to claim better working conditions in the upcoming negotiations. = A szakszervezet valószínűleg jobb munkakörülményeket fog igényelni a közelgő tárgyalásokon.

követeléssel lép fel◼◻◻igeThe lawyer will claim damages on behalf of the injured party in court. = Az ügyvéd kártérítést követel majd az sérült fél nevében a bíróságon.

joggal bírigeThe artist can claim copyright for his original paintings. = A művész jogosan birtokolhat szerzői jogot eredeti festményei felett.

jogosultsággal bírigeThe student has a legitimate claim to additional time for the exam due to a documented disability. = A diáknak jogosultsága van a vizsgához további időt igényelni dokumentált fogyatékossága miatt.

igényt emel (valamire)igeThe environmental organization will claim better protection for endangered species. = Az környezetvédelmi szervezet igényt fog emelni a veszélyeztetett fajok jobb védelméért.

claim [claims] noun
[UK: kleɪm]
[US: ˈkleɪm]

állítás◼◼◼főnévThe scientist's bold claim challenged existing theories in the field. = A bátor állításai megkérdőjelezték a létező elméleteket a területen.

követelés◼◼◼főnévThe company faces a legal claim for breach of contract. = A vállalat jogi követeléssel szembesül szerződésszegés miatt.

jog◼◼◼főnévThe workers have the right to claim fair wages for their labor. = A munkásoknak joga van igényelni az igazságos munkabért.

igény◼◼◼főnévThe insurance company denied the claim for the stolen jewelry. = Az biztosítótársaság elutasította az ékszerek lopására vonatkozó igényt.

alap (átv)◼◼◼főnévHis claim to fame is his groundbreaking research in the medical field. = A hírnevének az alapja az orvostudomány terén végzett úttörő kutatása.

kereset◼◼◻főnévThe employee filed a claim against the company for unfair dismissal. = A dolgozó pert indított a cég ellen tisztességtelen elbocsátás miatt.

kijelentés◼◼◻főnévThe CEO's claim about the company's future success gained attention in the business world. = A vezérigazgató kijelentése a cég jövőbeli sikereiről figyelmet kapott az üzleti világban.

igénylés◼◼◻főnévThe process of submitting a claim for reimbursement is straightforward. = Az igénylés benyújtásának folyamata egyenesen előre halad.

követelmény◼◼◻főnévThe job advertisement listed specific qualifications as a claim for applicants. = Az álláshirdetés felsorolta a jelentkezők számára a specifikus követelményeket.

kárigény◼◼◻főnévThe insurance company processed the car accident claim promptly. = Az biztosítótársaság gyorsan feldolgozta az autóbaleset kárigényét.

jogalap◼◼◻főnévThe tenant has a valid claim for repairs based on the rental agreement. = A bérlőnek jogalapja van a javításokra a bérleti szerződés alapján.

észrevétel◼◼◻főnévThe scientist's claim sparked intense debate and thoughtful comments. = A tudós felvetése intenzív vitát és gondoskodó megjegyzéseket váltott ki.

jogcím◼◼◻főnévThe legal team prepared a strong claim as the basis for the lawsuit. = A jogi csapat erős jogcímmel készítette elő a pert.

felvetés◼◼◻főnévThe scientist's claim about the new discovery raised eyebrows in the academic community. = A tudós új felfedezéséről szóló felvetése felhajtást okozott az akadémiai közösségben.

igénybejelentés◼◻◻főnévThe insurance claim form must be filled out accurately to process the request. = Az biztosítási igénybejelentés űrlapnak pontosan ki kell lennie töltve a kérelem feldolgozásához.

felszólalás◼◻◻főnévThe politician's claim about the budget prompted a heated debate in parliament. = A politikus költségvetésről szóló felszólalása heves vitát váltott ki a parlamentben.

claim [claims] noun
[UK: kleɪm]
[US: ˈkleɪm]
business

reklamáció◼◼◻főnévThe customer lodged a claim with the company's customer service regarding the faulty product. = A vásárló reklamációt nyújtott be a cég ügyfélszolgálatának a hibás termékkel kapcsolatban.

claim acquaintance with (somebody) [UK: kleɪm ə.ˈkweɪn.təns wɪð ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈkleɪm ə.ˈkweɪn.təns wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

valaki ismerősének mondja magát

állítja, hogy ismer (valakit)

claim adjuster noun
[UK: kleɪm ə.ˈdʒʌ.stə(r)]
[US: ˈkleɪm ə.ˈdʒə.stər]

biztosítási kárbecslő◼◼◼főnév

claim adjustment noun

kárrendezés◼◼◼főnév

claim against (somebody) [UK: kleɪm ə.ˈɡenst ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈkleɪm ə.ˈɡenst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

keresettel él valaki ellen

peres úton érvényesít követelést valakivel szemben

claim credit for [UK: kleɪm ˈkre.dɪt fɔː(r)]
[US: ˈkleɪm ˈkre.dət ˈfɔːr]

érdemet magáénak tekint

claim for compensation [UK: kleɪm fɔː(r) ˌkɒm.pen.ˈseɪʃ.n̩]
[US: ˈkleɪm ˈfɔːr ˌkɑːm.pən.ˈseɪʃ.n̩]

kártérítési igény◼◼◼

claim for damages noun
[UK: kleɪm fɔː(r) ˈdæ.mɪ.dʒɪz]
[US: ˈkleɪm ˈfɔːr ˈdæ.mə.dʒəz]

kártérítési kereset◼◼◼főnév

kárigény◼◼◼főnév

claim for refund [UK: kleɪm fɔː(r) rɪ.ˈfʌnd]
[US: ˈkleɪm ˈfɔːr rə.ˈfənd]

visszatérítési igény◼◼◼

12