Román-Angol szótár »

recunoștință angolul

RománAngol
recunoștință [~, recunoștințe, recunoștința, recunoștințele, recunoștinței, recunoștințelor] substantiv
{f}

acknowledgment [acknowledgments](expression of thanks)
noun
[UK: ək.ˈnɒ.lɪdʒ.mənt] [US: æk.ˈnɑː.lɪdʒ.mənt]

gratefulness(the state of being grateful)
noun
[UK: ˈɡreɪt.fəl.nəs] [US: ˈɡreɪt.fəl.nəs]

gratitude(state of being grateful)
noun
[UK: ˈɡræ.tɪ.tjuːd] [US: ˈɡræ.tə.ˌtuːd]

recognition [recognitions](honour, favorable note, or attention)
noun
[UK: ˌrek.əɡ.ˈnɪʃ.n̩] [US: ˌrek.əg.ˈnɪʃ.n̩]

thankfulness(state of showing thanks)
noun
[UK: ˈθæŋk.fəl.nəs] [US: ˈθæŋk.fəl.nəs]