Német-Angol szótár »

zuletzt jelentése angolul

NémetAngol
zuletzt

last◼◼◼

lastly◼◼◻

at last◼◻◻

Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt.

A good man thinks of himself last.

Er kam zuletzt.

He came last.

Wer zuletzt lacht, lacht am besten.

He who laughs last◼◼◼

laughs loudest.