Hungarian-English dictionary »

von meaning in English

HungarianEnglish
von

pull◼◼◼ verb
[UK: pʊl] [US: ˈpʊl]

tow◼◼◼ noun
[UK: təʊ] [US: ˈtoʊ]

cover◼◼◻ noun
[UK: ˈkʌ.və(r)] [US: ˈkʌ.vər]

carry◼◼◻ verb
[UK: ˈkæ.ri] [US: ˈkæ.ri]

haul◼◼◻ noun
[UK: hɔːl] [US: ˈhɒl]

drew◼◼◻ verb
[UK: druː] [US: ˈdruː]

pull on◼◻◻ noun
[UK: pʊl ɒn] [US: ˈpʊl ɑːn]

hale◼◻◻ noun
[UK: heɪl] [US: ˈheɪl]

von (barázdát) (átv) ige

plough◼◼◼ verb
[UK: plaʊ] [US: ˈplaʊ]

von (puskacsövet) ige

rifle◼◼◼ verb
[UK: ˈraɪ.fəl] [US: ˈraɪ.fəl]

vonaglás főnév

squirm◼◼◼ noun
[UK: skwɜːm] [US: ˈskwɝːm]

convulsion◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈvʌl.ʃn̩] [US: kən.ˈvəl.ʃn̩]

wriggling◼◼◻ noun
[UK: ˈrɪɡ.l̩.ɪŋ] [US: ˈrɪɡ.l̩.ɪŋ]

flurry noun
[UK: ˈflʌ.ri] [US: ˈflɜː.ri]

vonaglik ige

writhe◼◼◼ verb
[UK: ˈraɪð] [US: ˈraɪð]

squirm◼◼◻ verb
[UK: skwɜːm] [US: ˈskwɝːm]

writhe oneself verb
[UK: ˈraɪð wʌn.ˈself] [US: ˈraɪð wʌn.ˈself]

vonagló melléknév

writhing◼◼◼ adjective
[UK: ˈraɪð.ɪŋ] [US: ˈraɪð.ɪŋ]

vonagló melléknév
biz

squiggly◼◻◻ adjective
[UK: ˈskwɪ.ɡli] [US: ˈskwɪ.ɡli]

vonagló főnév

squirming◼◻◻ noun
[UK: ˈskwɜːm.ɪŋ] [US: ˈskwɝːm.ɪŋ]

vonagló (convulsivus)

convulsing◼◼◼[UK: kən.ˈvʌls.ɪŋ] [US: kən.ˈvʌls.ɪŋ]

vonagló (covulsivus)

convulsive[UK: kən.ˈvʌl.sɪv] [US: kən.ˈvəl.sɪv]

vonaglott a nevetéstől

convulsed with laughter[UK: kən.ˈvʌlst wɪð ˈlɑːf.tə(r)] [US: kən.ˈvʌlst wɪθ ˈlæf.tər]

in stitches[UK: ɪn ˈstɪ.tʃɪz] [US: ɪn ˈstɪ.tʃəz]

vonakodás főnév

reluctance◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈlʌk.təns] [US: rə.ˈlək.təns]

unwillingness◼◼◻ noun
[UK: ʌn.ˈwɪ.lɪŋ.nɪs] [US: ʌˈn.wɪ.lɪŋ.nəs]

reluctancy noun
[UK: rɪlˈʌktənsi] [US: rɪlˈʌktənsi]

reluctation noun
[UK: rɪləktˈeɪʃən] [US: rɪləktˈeɪʃən]

tardiness noun
[UK: ˈtɑː.dɪ.nəs] [US: ˈtɑːr.di.nəs]

vonakodik

hesitate◼◼◼ verb
[UK: ˈhe.zɪ.teɪt] [US: ˈhe.zə.ˌtet]

hang the arse verb
[UK: hæŋ ðə ɑːs] [US: ˈhæŋ ðə æs]

squib noun
[UK: skwɪb] [US: skwɪb]

vonakodik (vmnek) a megtételétől

be unwilling to do something[UK: bi ʌn.ˈwɪl.ɪŋ tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ʌˈn.wɪl.ɪŋ ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

vonakodik (vmt megtenni) (átv)

reluct[UK: rɪlˈʌkt] [US: rɪlˈʌkt]

vonakodik kiadásba verni magát

balk at an expense[UK: ˈbɔːk ət ən ɪk.ˈspens] [US: ˈbɔːk ət ˈæn ɪk.ˈspens]

vonakodik költségbe verni magát

balk at an expense[UK: ˈbɔːk ət ən ɪk.ˈspens] [US: ˈbɔːk ət ˈæn ɪk.ˈspens]

vonakodó melléknév

reluctant◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈlʌk.tənt] [US: rə.ˈlək.tənt]

unwilling◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈwɪl.ɪŋ] [US: ʌˈn.wɪl.ɪŋ]

tardy adjective
[UK: ˈtɑː.di] [US: ˈtɑːr.di]

disinclined adjective
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈklaɪnd] [US: ˌdɪ.sən.ˈklaɪnd]

12

You can find it in:

HungarianEnglish