Hungarian-English dictionary »

verte meaning in English

HungarianEnglish
Vertebrata főnév

Vertebrata [Vertebrata] noun
[UK: vˌɜːtɪbrˈɑːtə] [US: vˌɜːɾɪbrˈɑːɾə]

vértelen melléknév

unbloodied adjective
[UK: ʌnˈblʌdid ] [US: ʌnˈblʌdid ]

unbloody adjective
[UK: ˈʌn.ˈblʌ.dɪ] [US: ˈʌn.ˈblʌ.dɪ]

vértelen melléknév
ritk

sanguineless adjective
[UK: ˈsæŋgwɪnləs ] [US: ˈsæŋgwɪnləs ]

vértelen (anaemicus, exsanguinatus) melléknév

bloodless◼◼◼ adjective
[UK: ˈblʌd.ləs] [US: ˈblʌd.ləs]

vértelen (exsanguinatus) melléknév

exsanguine adjective
[UK: ek.ˈsæŋ.ɡwɪn] [US: eks.ˈsæŋ.ɡwɪn]

exsanguineous adjective
[UK: ekssəŋɡwˈaɪniəs] [US: ekssəŋɡwˈaɪniəs]

vértelen arcú

white-faced[UK: waɪt feɪst] [US: ˈwaɪt ˈfeɪst]

vértelen idealizmus

tenuous idealism[UK: ˈte.njʊəs aɪ.ˈdɪə.lɪ.zəm] [US: ˈte.njə.wəs aɪ.ˈdiː.ˌlɪ.zəm]

vértelen stílus

tenuous style[UK: ˈte.njʊəs staɪl] [US: ˈte.njə.wəs ˈstaɪl]

thin style[UK: θɪn staɪl] [US: ˈθɪn ˈstaɪl]

vértelenít ige

exsanguinate [exsanguinated, exsanguinated, exsanguinating, exsanguinates] verb
[UK: ek.ˈsæŋ.ɡwɪ.neɪt] [US: eks.ˈsæŋ.ɡwʌ.ˌneɪt]

vértelenség főnév

tenuity noun
[UK: tɪ.ˈnjuːɪ.ti] [US: tɪ.ˈnjuːɪ.ti]

tenuousness noun
[UK: ˈtɛnjʊəsnəs ] [US: ˈtɛnjəwəsnəs ]

vértelenül határozószó

bloodlessly adverb
[UK: ˈblʌd.lə.sli] [US: ˈblʌd.lə.sli]

vértes melléknév

ganoid adjective
[UK: ˈɡæ.nɔɪd] [US: ˈɡæ.nɔɪd]

loricated adjective
[UK: lˈɔːrɪkˌeɪtɪd] [US: lˈoːrᵻkˌeɪɾᵻd]

panoplied adjective
[UK: ˈpæ.nə.plɪd] [US: ˈpæ.nə.plɪd]

vértes nehéz lovas

lobster-tail[UK: ˈlɒb.stə(r) teɪl] [US: ˈlɑːb.stər ˈteɪl]

vértes- és csontoshalak (Osteichthyes)

marine fishes[UK: mə.ˈriːn ˈfɪ.ʃɪz] [US: mə.ˈriːn ˈfɪ.ʃəz]

vérteskatona főnév
kat

cuirassier noun
[UK: ˌkwɪ.rə.ˈsɪə(r)] [US: ˌkwɪ.rə.ˈsɪər]

vértestecske … (haem, haemo, haemat, haemato ) főnév

hemato… noun
[UK: hemˈɑːtəʊ] [US: hemˈɑːɾoʊ]

vértestvér

blood brother◼◼◼[UK: blʌd ˈbrʌð.ə(r)] [US: ˈbləd ˈbrʌð.r̩]

full brother◼◻◻ noun
[UK: fʊl ˈbrʌð.ə(r)] [US: ˈfʊl ˈbrʌð.r̩]

blood-brother noun
[UK: blʌd ˈbrʌð.ə(r)] [US: ˈbləd ˈbrʌð.r̩]

full sister noun
[UK: fʊl ˈsɪ.stə(r)] [US: ˈfʊl ˈsɪ.stər]

vértestvérek

brothers of full blood[UK: ˈbrʌð.əz əv fʊl blʌd] [US: ˈbrʌð.r̩z əv ˈfʊl ˈbləd]

sisters of full blood[UK: ˈsɪ.stəz əv fʊl blʌd] [US: ˈsɪ.stərz əv ˈfʊl ˈbləd]

vértez ige

armour◼◼◼ verb
[UK: ˈɑː.mə(r)] [US: ˈɑːr.mər]

vértezés főnév

armor noun
[UK: ˈɑː.mə(r)] [US: ˈɑːr.mər]

armour noun
[UK: ˈɑː.mə(r)] [US: ˈɑːr.mər]

armouring noun
[UK: ˈɑː.mər.ɪŋ] [US: ˈɑːr.mər.ɪŋ]

vértezet főnév

armor◼◼◼ noun
[UK: ˈɑː.mə(r)] [US: ˈɑːr.mər]

mail◼◻◻ noun
[UK: meɪl] [US: ˈmeɪl]

armouring noun
[UK: ˈɑː.mər.ɪŋ] [US: ˈɑːr.mər.ɪŋ]

vértezett melléknév

panoplied adjective
[UK: ˈpæ.nə.plɪd] [US: ˈpæ.nə.plɪd]

ágyékcsigolya (vertebra lumbalis) főnév

lumbar vertebra [lumbar vertebras]◼◼◼ noun
[UK: ˈlʌm.bə(r) ˈvɜː.tɪ.brə] [US: ˈlʌm.ˌbɑːr ˈvɝː.tə.brə]

alacsony névértékű részvények

babies[UK: ˈbeɪ.biz] [US: ˈbeɪ.biz]

áthatolhatatlan vértezet

armour of proof[UK: ˈɑː.mə(r) əv pruːf] [US: ˈɑːr.mər əv ˈpruːf]

proof armour[UK: pruːf ˈɑː.mə(r)] [US: ˈpruːf ˈɑːr.mər]

12

You can find it in:

HungarianEnglish