Hungarian-English dictionary »

verseny meaning in English

HungarianEnglish
verseny főnév

race [races]◼◼◼ noun
[UK: reɪs] [US: ˈreɪs]

competition [competitions]◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒm.pə.ˈtɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːm.pə.ˈtɪʃ.n̩]

contest [contests]◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈtest] [US: ˈkɑːn.test]

racing◼◼◼ noun
[UK: ˈreɪs.ɪŋ] [US: ˈreɪs.ɪŋ]

tournament [tournaments]◼◼◻ noun
[UK: ˈtɔː.nə.mənt] [US: ˈtʊr.nə.mənt]

pull [pulls]◼◼◻ noun
[UK: pʊl] [US: ˈpʊl]

heat◼◼◻ noun
[UK: hiːt] [US: ˈhiːt]

meeting [meetings]◼◻◻ noun
[UK: ˈmiːt.ɪŋ] [US: ˈmiːt.ɪŋ]

contention [contentions]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈten.ʃn̩] [US: kən.ˈten.ʃn̩]

fixture [fixtures] noun
[UK: ˈfɪks.tʃə(r)] [US: ˈfɪks.tʃər]

agon [agons] noun
[UK: ˈaɡɒn] [US: ˈæɡɑːn]

rivalism noun
[UK: ˈraɪvəlɪz(ə)m ] [US: ˈraɪvəlɪz(ə)m ]

rivality noun
[UK: rˈaɪvəlɪti] [US: rˈaɪvəlɪɾi]

strife noun
[UK: straɪf] [US: ˈstraɪf]

take-on noun
[UK: teɪk ɒn] [US: ˈteɪk ɑːn]

verseny

competitive adjective
[UK: kəm.ˈpe.tə.tɪv] [US: kəm.ˈpe.tə.tɪv]

racing[UK: ˈreɪs.ɪŋ] [US: ˈreɪs.ɪŋ]

verseny szánkó főnév

luge noun
[UK: luːʒ] [US: ˈluːdʒ]

verseny végkimerülésig

marathon[UK: ˈmæ.rə.θən] [US: ˈme.rə.ˌθɑːn]

versenyautó főnév

race car◼◼◼ noun
[UK: reɪs kɑː(r)] [US: ˈreɪs ˈkɑːr]

racing car◼◼◻ noun
[UK: ˈreɪs.ɪŋ kɑː(r)] [US: ˈreɪs.ɪŋ ˈkɑːr]

racer car noun
[UK: ˈreɪ.sə(r) kɑː(r)] [US: ˈreɪ.sər ˈkɑːr]

versenyben lovagol

jockey[UK: ˈdʒɒk.i] [US: ˈdʒɑːk.i]

versenybírói emelvény

jury-box[UK: ˈdʒʊə.ri bɒks] [US: ˈdʒʊ.ri ˈbɑːks]

versenybírói páholy

jury-box[UK: ˈdʒʊə.ri bɒks] [US: ˈdʒʊ.ri ˈbɑːks]

versenybíróság főnév

jury [jury] noun
[UK: ˈdʒʊə.ri] [US: ˈdʒʊ.ri]

versenybob főnév

bob-sled noun
[UK: bɒb sled] [US: ˈbɑːb sˈled]

versenyből kiesett

distanced[UK: ˈdɪ.stənst] [US: ˈdɪ.stənst]

versenycirkáló főnév
hajó

raceabout noun
[UK: rˈeɪsəbˌaʊt] [US: rˈeɪsəbˌaʊt]

versenycsónak főnév

shell [shells]◼◼◼ noun
[UK: ʃel] [US: ˈʃel]

versenydíj (kupa) főnév

plate [plates] noun
[UK: pleɪt] [US: ˈpleɪt]

versenyegér (Gerbillus) főnév

gerbille noun
[UK: dʒˈɜːbɪl] [US: dʒˈɜːbɪl]

versenyekre jár

go to the races[UK: ɡəʊ tuː ðə ˈreɪ.sɪz] [US: ˈɡoʊ ˈtuː ðə ˈreɪ.səz]

versenyellenes melléknév

anti-competitive◼◼◼ adjective

versenyelőny főnév

competitive edge◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈpe.tə.tɪv edʒ] [US: kəm.ˈpe.tə.tɪv ˈedʒ]

versenyen induló ló főnév

runner [runners] noun
[UK: ˈrʌ.nə(r)] [US: ˈrʌ.nər]

versenyen kívül álló személy főnév

bolter [bolters] noun
[UK: ˈboltə(r)] [US: ˈboltər]

versenyen más vkt főnév

pace-making noun
[UK: peɪs ˈmeɪk.ɪŋ] [US: ˈpeɪs ˈmeɪk.ɪŋ]

versenyeredmény főnév

score [scores] noun
[UK: skɔː(r)] [US: ˈskɔːr]

versenyez ige

compete [competed, competed, competing, competes]◼◼◼ verb
[UK: kəm.ˈpiːt] [US: kəm.ˈpiːt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish