Hungarian-English dictionary »

valahogyan meaning in English

HungarianEnglish
valahogyan határozószó

somehow◼◼◼ adverb
[UK: ˈsʌm.haʊ] [US: ˈsʌm.ˌhɑːw]

anyway◼◻◻ adverb
[UK: ˈe.ni.weɪ] [US: ˈe.ni.ˌwe]

someway◼◻◻ adverb
[UK: ˈsʌm.weɪ] [US: ˈsʌm.weɪ]

anyhow adverb
[UK: ˈe.ni.haʊ] [US: ˈe.ni.ˌhɑːw]

anywise◼◼◼ adverb
[UK: ˈe.nɪ.waɪz] [US: ˈe.niː.ˌwaɪz]

in one way or another adverb
[UK: ɪn wʌn ˈweɪ ɔː(r) ə.ˈnʌð.ə(r)] [US: ɪn wʌn ˈweɪ ɔːr ə.ˈnʌð.r̩]

in one way or other adverb
[UK: ɪn wʌn ˈweɪ ɔː(r) ˈʌð.ə(r)] [US: ɪn wʌn ˈweɪ ɔːr ˈʌð.r̩]

in some way or other adverb
[UK: ɪn sʌm ˈweɪ ɔː(r) ˈʌð.ə(r)] [US: ɪn ˈsəm ˈweɪ ɔːr ˈʌð.r̩]

in some wise adverb
[UK: ɪn sʌm waɪz] [US: ɪn ˈsəm ˈwaɪz]

offended adverb
[UK: ə.ˈfen.dɪd] [US: ə.ˈfen.dəd]

valahogyan csak

by some means or other[UK: baɪ sʌm miːnz ɔː(r) ˈʌð.ə(r)] [US: baɪ ˈsəm ˈmiːnz ɔːr ˈʌð.r̩]

valahogyan elmenekült

someway he escaped[UK: ˈsʌm.weɪ hiː ɪ.ˈskeɪpt] [US: ˈsʌm.weɪ ˈhiː ə.ˈskeɪpt]

Valahogyan majd csak lesz!

Let George do it![UK: let dʒɔːdʒ duː ɪt] [US: ˈlet ˈdʒɔːrdʒ ˈduː ˈɪt]

valahogyan öltözött melléknév

appareled adjective
[UK: ə.ˈpæ.rəld] [US: ə.ˈpæ.rəld]

valahogyan-majd-csak-lesz melléknév

happy-go-lucky adjective
[UK: ˈhæp.i ɡəʊ ˈlʌk.i] [US: ˈhæp.i ˈɡoʊ ˈlʌk.i]

átvergődik valahogyan

wear through the day[UK: weə(r) θruː ðə deɪ] [US: ˈwer θruː ðə ˈdeɪ]

Nem tudnád vele valahogyan elintézni?

Can't you square him?[UK: kɑːnt juː skweə(r) hɪm] [US: ˈkænt ˈjuː ˈskwer ˈhɪm]

You can find it in:

HungarianEnglish