Hungarian-English dictionary »

utánpótlás meaning in English

HungarianEnglish
utánpótlás főnév

supply [supplies]◼◼◼ noun
[UK: sə.ˈplaɪ] [US: sə.ˈplaɪ]

reinforcements◼◼◻ noun
[UK: ˌriːɪn.ˈfɔː.smənts] [US: ˌriən.ˈfɔːr.smənts]

refill [refills]◼◼◻ noun
[UK: ˌriː.ˈfɪl] [US: ri.ˈfɪl]

resupply [resupplies]◼◼◻ noun
[UK: re.sup.plei] [US: ri.sə.ˈplaɪ]

logistics [logistics]◼◻◻ noun
[UK: lə.ˈdʒɪ.stɪks] [US: lə.ˈdʒɪ.stɪks]

utánpótlás tsz főnév

reserves◼◻◻ noun

utánpótlás főnév

new supplies noun
[UK: njuː sə.ˈplaɪz] [US: nuː sə.ˈplaɪz]

after-growth noun
[UK: ˈɑːf.tə(r) ɡrəʊθ] [US: ˈæf.tər ɡroʊθ]

re-supply [re-supplies]◼◼◼ noun
[UK: riː sə.ˈplaɪ] [US: ˈreɪ sə.ˈplaɪ]

second line noun
[UK: ˈsek.ənd laɪn] [US: ˈsek.ənd ˈlaɪn]

succour [succours] noun
[UK: ˈsʌkə(r)] [US: ˈsʌkər]

utánpótlás (katonai) főnév

reinforcement [reinforcements]◼◼◼ noun
[UK: ˌriːɪn.ˈfɔː.smənt] [US: ˌriən.ˈfɔːr.smənt]

utánpótlás művész

emerging artist[UK: ɪ.ˈmɜːdʒ.ɪŋ ˈɑː.tɪst] [US: ˌɪ.ˈmɝːdʒ.ɪŋ ˈɑːr.təst]

fledgling artist[UK: ˈfledʒl.ɪŋ ˈɑː.tɪst] [US: ˈfledʒl.ɪŋ ˈɑːr.təst]

utánpótlási tengely

main line of supply[UK: meɪn laɪn əv sə.ˈplaɪ] [US: ˈmeɪn ˈlaɪn əv sə.ˈplaɪ]

utánpótlási vonal

supply-route[UK: sə.ˈplaɪ ruːt] [US: sə.ˈplaɪ ˈraʊt]

utánpótlási övezet főnév

rear-area◼◼◻ noun
[UK: rɪə(r) ˈeə.riə] [US: ˈrɪr ˈe.riə]

utánpótlást szállító főnév

carrier [carriers] noun
[UK: ˈkæ.rɪə(r)] [US: ˈkæ.riər]

anyagutánpótlási munkakör főnév

logistics [logistics] noun
[UK: lə.ˈdʒɪ.stɪks] [US: lə.ˈdʒɪ.stɪks]

hadianyag-utánpótlás főnév

ordnance supplies noun
[UK: ˈɔːd.nəns sə.ˈplaɪz] [US: ˈɔːrd.nəns sə.ˈplaɪz]

ledobóhely (ejtőernyős utánpótlásé) főnév

dropping-zone noun
[UK: ˈdrɒp.ɪŋ zəʊn] [US: ˈdrɑːp.ɪŋ ˈzoʊn]

légi utánpótlás főnév

air bridge [air bridges] noun
[UK: eə(r) brɪdʒ] [US: ˈer ˈbrɪdʒ]

létfontosságú utánpótlás főnév

life-line [life-lines] noun
[UK: laɪf laɪn] [US: ˈlaɪf ˈlaɪn]

létfontosságú utánpótlási vonal főnév

life-line [life-lines] noun
[UK: laɪf laɪn] [US: ˈlaɪf ˈlaɪn]

utánpótlási hely

remount depot[UK: ˌriː.ˈmaʊnt ˈde.pəʊ] [US: ˌriː.ˈmaʊnt ˈdiːpo.ʊ]

pótalkatrészek utánpótlása

replenishment of spare partsbusiness

repülőgépből ledob utánpótlást főnév

airdrop [airdrops]◼◼◻ noun
[UK: ˈerdrap] [US: ˈerdrap]

élelmiszer-utánpótlás főnév

revictualment noun
[UK: rɪvˈɪktʃuːəlmənt] [US: rɪvˈɪktʃuːəlmənt]

You can find it in:

HungarianEnglish