Hungarian-English dictionary »

törődés meaning in English

HungarianEnglish
törődés főnév

care◼◼◼ noun
[UK: keə(r)] [US: ˈker]

concern◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈsɜːn] [US: kən.ˈsɝːn]

concern for◼◼◻ noun

thought [thoughts]◼◻◻ noun
[UK: ˈθɔːt] [US: ˈθɔːt]

care for◼◻◻ noun
[UK: keə(r) fɔː(r)] [US: ˈker ˈfɔːr]

cares◼◻◻ noun

regard◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

bruise noun
[UK: bruːz] [US: ˈbruːz]

törődés (vmivel)

caring for something[UK: ˈkeər.ɪŋ fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈker.ɪŋ ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

törődéssel

with care◼◼◼

beletörődés főnév

resignation [resignations]◼◼◼ noun
[UK: ˌre.zɪɡ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌre.zəg.ˈneɪʃ.n̩]

acquiescence◼◻◻ noun
[UK: ˌæ.kwi.ˈesns] [US: ˌæ.kwi.ˈe.səns]

meekness noun
[UK: ˈmiːk.nəs] [US: ˈmiːk.nəs]

resignedness noun
[UK: rɪˈzaɪndnəs ] [US: rɪˈzaɪndnəs ]

másokkal nem törődés főnév

inconsideration noun
[UK: ɪnkənsˌɪdərˈeɪʃən] [US: ɪnkənsˌɪdɚrˈeɪʃən]

saját dolgával való nem törődés

inattention to one's business[UK: ˌɪ.nə.ˈten.ʃn̩ tuː wʌnz ˈbɪz.nəs] [US: ˌɪ.nə.ˈten.tʃn̩ ˈtuː wʌnz ˈbɪz.nəs]

You can find it in:

HungarianEnglish