Hungarian-English dictionary »

táncol meaning in English

HungarianEnglish
táncol ige

dance [danced, danced, dancing, dances]◼◼◼ verb
[UK: dɑːns] [US: ˈdæns]

play [played, played, playing, plays]◼◼◻ verb
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

prance [pranced, pranced, prancing, prances]◼◻◻ verb
[UK: prɑːns] [US: ˈpræns]

hop [hopped, hopped, hopping, hops]◼◻◻ verb
[UK: hɒp] [US: ˈhɑːp]

heel [heeled, heeled, heeling, heels]◼◻◻ verb
[UK: hiːl] [US: ˈhiːl]

shake a leg◼◻◻ verb
[UK: ʃeɪk ə leɡ] [US: ˈʃeɪk ə ˈleɡ]

táncol US ige

walk around◼◻◻ verb

táncol ige

foot it verb
[UK: fʊt ɪt] [US: ˈfʊt ˈɪt]

foot the floor verb
[UK: fʊt ðə flɔː(r)] [US: ˈfʊt ðə ˈflɔːr]

frisk about verb
[UK: frɪsk ə.ˈbaʊt] [US: ˈfrɪsk ə.ˈbaʊt]

frisk [frisked, frisked, frisking, frisks] verb
[UK: frɪsk] [US: ˈfrɪsk]

shake a foot verb
[UK: ʃeɪk ə fʊt] [US: ˈʃeɪk ə ˈfʊt]

shake a hoof verb
[UK: ʃeɪk ə huːf] [US: ˈʃeɪk ə ˈhuːf]

toe and heel it verb
[UK: təʊ ənd hiːl ɪt] [US: ˈtoʊ ænd ˈhiːl ˈɪt]

tread a measure verb
[UK: tred ə ˈme.ʒə(r)] [US: ˈtred ə ˈme.ʒər]

táncol (elsőkerék) ige

shimmy [shimmied, shimmied, shimmying, shimmies]◼◼◼ verb
[UK: ˈʃɪ.mi] [US: ˈʃɪ.mi]

táncolnak az idegei főnév

fantad noun
[UK: fˈantad] [US: fˈæntæd]

fantod noun
[UK: fˈantɒd] [US: fˈæntɑːd]

táncolni visz vkt

take somebody out dancing[UK: teɪk ˈsʌm.bə.di ˈaʊt ˈdɑːns.ɪŋ] [US: ˈteɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt ˈdæns.ɪŋ]

táncoltat ige

dance [danced, danced, dancing, dances]◼◼◼ verb
[UK: dɑːns] [US: ˈdæns]

táncoltat (lovat) ige

prance [pranced, pranced, prancing, prances]◼◼◼ verb
[UK: prɑːns] [US: ˈpræns]

táncoltatni kezd (átv) ige

perturb [perturbed, perturbed, perturbing, perturbs] verb
[UK: pə.ˈtɜːb] [US: pər.ˈtɝːb]

tánc(olás) főnév

dancing noun
[UK: ˈdɑːns.ɪŋ] [US: ˈdæns.ɪŋ]

táncolás főnév

dancing◼◼◼ noun
[UK: ˈdɑːns.ɪŋ] [US: ˈdæns.ɪŋ]

táncolás (elsőkerék) főnév

shimmy [shimmies] noun
[UK: ˈʃɪ.mi] [US: ˈʃɪ.mi]

táncolás (átv) főnév

prancing◼◼◼ noun
[UK: ˈprɑːns.ɪŋ] [US: ˈpræns.ɪŋ]

táncoló főnév

dancing◼◼◼ noun
[UK: ˈdɑːns.ɪŋ] [US: ˈdæns.ɪŋ]

táncoló ló (átv) főnév

prancer noun
[UK: ˈprɑːnsə ] [US: ˈprænsər ]

alaposan megtáncoltat (vkt) (átv)

lead somebody a fine dance[UK: liːd ˈsʌm.bə.di ə faɪn dɑːns] [US: ˈled ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈfaɪn ˈdæns]

amire táncolni lehet melléknév

danceable adjective
[UK: ˈdɑːnsəbl ] [US: ˈdænsəbl ]

aranyborjú körül táncol (Biblia)

worship the golden calf[UK: ˈwɜː.ʃɪp ðə ˈɡəʊl.dən kɑːf] [US: ˈwɝː.ʃəp ðə ˈɡoʊl.dən ˈkæf]

asztaltáncoltatás főnév

table-rapping noun
[UK: ˈteɪb.l̩ ˈræp.ɪŋ] [US: ˈteɪb.l̩ ˈræp.ɪŋ]

table-turning noun
[UK: ˈteɪb.l̩ ˈtɜːn.ɪŋ] [US: ˈteɪb.l̩ ˈtɝːn.ɪŋ]

asztaltáncoltatás (átv) főnév

table-tilting noun
[UK: ˈteɪb.l̩ ˈtɪlt.ɪŋ] [US: ˈteɪb.l̩ ˈtɪlt.ɪŋ]

table-tipping noun
[UK: ˈteɪb.l̩ ˈtɪp.ɪŋ] [US: ˈteɪb.l̩ ˈtɪp.ɪŋ]

borotvaélen táncol

be on a razor's edge[UK: bi ɒn ə ˈreɪ.zərz edʒ] [US: bi ɑːn ə ˈreɪ.zərz ˈedʒ]

be on a razor-edge[UK: bi ɒn ə ˈreɪ.zə(r) edʒ] [US: bi ɑːn ə ˈreɪ.zər ˈedʒ]

borotvaélen táncol (átv)

be on the razor's edge[UK: bi ɒn ðə ˈreɪ.zərz edʒ] [US: bi ɑːn ðə ˈreɪ.zərz ˈedʒ]

dalolt és táncolt

she sang and danced[UK: ʃiː sæŋ ənd dɑːnst] [US: ˈʃiː ˈsæŋ ænd ˈdænst]

dsziggel (táncol)

jig[UK: dʒɪɡ] [US: ˈdʒɪɡ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish