Hungarian-English dictionary »

szellőzőnyílás meaning in English

HungarianEnglish
szellőzőnyílás főnév

ventilator [ventilators]◼◼◼ noun
[UK: ˈven.tɪ.leɪ.tə(r)] [US: ˈven.tə.ˌle.tər]

spiracle [spiracles]◼◼◻ noun
[UK: ˈspaɪə.rəkl] [US: ˈspaɪ.rəkəl]

air-gate noun
[UK: eə(r) ɡeɪt] [US: ˈer ˈɡeɪt]

air-shaft noun
[UK: eə(r) ʃɑːft] [US: ˈer ˈʃæft]

airway [airways]◼◻◻ noun
[UK: ˈeə.weɪ] [US: ˈeˌr.we]

ventiduct noun
[UK: ˈven.tɪ.dʌkt] [US: ˈven.tɪ.ˌdʌkt]

szellőzőnyílás (alagúté) főnév

blowhole [blowholes] noun
[UK: bləʊ həʊl] [US: ˈbloʊ hoʊl]

szellőzőnyílás (kohóé) főnév

air-valve noun
[UK: eə(r) vælv] [US: ˈer ˈvælv]

szellőzőnyílással ellátott

vented[UK: ˈven.tɪd] [US: ˈven.təd]

zsalus szellőzőnyílás főnév

louver [louvers] noun
[UK: ˈluː.və(r)] [US: ˈluː.vər]

You can find it in:

HungarianEnglish