Hungarian-English dictionary » rend meaning in English

HungarianEnglish
rend főnév

order◼◼◼ noun
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

orderliness◼◻◻ noun
[UK: ˈɔː.də.lɪ.nəs] [US: ˈɔːr.dər.li.nəs]

pattern◼◻◻ noun
[UK: ˈpæt.n̩] [US: ˈpæ.tərn]

rank◼◻◻ noun
[UK: ræŋk] [US: ˈræŋk]

sort◼◻◻ noun
[UK: sɔːt] [US: ˈsɔːrt]

tidiness◼◻◻ noun
[UK: ˈtaɪ.dɪ.nəs] [US: ˈtaɪ.di.nəs]

trim◼◻◻ noun
[UK: trɪm] [US: ˈtrɪm]

array noun
[UK: ə.ˈreɪ] [US: ə.ˈreɪ]

lectorate noun
[UK: lˈektərˌeɪt] [US: lˈektɚrˌeɪt]

rate noun
[UK: reɪt] [US: ˈreɪt]

swathe noun
[UK: sweɪð] [US: ˈswɑːð]

rend

ordinal[UK: ˈɔː.dɪn.l̩] [US: ˈɔːr.dən.l̩]

rend (egy sornyi lekaszált növény) főnév

swath◼◼◼ noun
[UK: swɔːθ] [US: ˈswɑːθ]

rend (növényeké) főnév

ringe noun

rend (rendes) főnév

reg (regular)◼◼◼ noun
[UK: ˈre.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈre.ɡjə.lər]

rend (széna, gabona) főnév

windrow◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪn.drəʊ] [US: ˈwɪnˌdro.ʊ]

rend (társadalmi) főnév

estate◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈsteɪt] [US: ə.ˈsteɪt]

rend helyreállítása

reduction of things to order[UK: rɪ.ˈdʌk.ʃn̩ əv ˈθɪŋz tuː ˈɔː.də(r)] [US: rə.ˈdək.ʃn̩ əv ˈθɪŋz ˈtuː ˈɔːr.dər]

rend kedvéért

for order's sake[UK: fɔː(r) ˈɔː.dərz seɪk] [US: ˈfɔːr ˈɔːr.dərz ˈseɪk]

rend nagy méltósága

high officer of an order[UK: haɪ ˈɒf.ɪs.ə(r) əv ən ˈɔː.də(r)] [US: ˈhaɪ ˈɑːf.əs.ər əv ˈæn ˈɔːr.dər]

rend nagykeresztese

high officer of an order[UK: haɪ ˈɒf.ɪs.ə(r) əv ən ˈɔː.də(r)] [US: ˈhaɪ ˈɑːf.əs.ər əv ˈæn ˈɔːr.dər]

rend nagymestere

high officer of an order[UK: haɪ ˈɒf.ɪs.ə(r) əv ən ˈɔː.də(r)] [US: ˈhaɪ ˈɑːf.əs.ər əv ˈæn ˈɔːr.dər]

rend szerinti edzés főnév

circuit training noun

rendbe hoz

clean-out◼◼◻ verb
[UK: kliːn ˈaʊt] [US: ˈkliːn ˈaʊt]

accommodate verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt]

adjust to verb
[UK: ə.ˈdʒʌst tuː] [US: ə.ˈdʒəst ˈtuː]

array verb
[UK: ə.ˈreɪ] [US: ə.ˈreɪ]

dispose verb
[UK: dɪ.ˈspəʊz] [US: dɪˈspoʊz]

do up[UK: duː ʌp] [US: ˈduː ʌp]

duff[UK: dʌf] [US: ˈdəf]

fix[UK: fɪks] [US: ˈfɪks]

fix up[UK: fɪks ʌp] [US: ˈfɪks ʌp]

furbish verb
[UK: ˈfɜː.bɪʃ] [US: ˈfɝː.ˌbɪʃ]

mend[UK: mend] [US: ˈmend]

neaten verb
[UK: ˈniːt.n̩] [US: ˈniːt.n̩]

plaster up[UK: ˈplɑː.stə(r) ʌp] [US: ˈplæ.stər ʌp]

put right[UK: ˈpʊt raɪt] [US: ˈpʊt ˈraɪt]

put something straight[UK: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ streɪt] [US: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ˈstreɪt]

put to rights[UK: ˈpʊt tuː raɪts] [US: ˈpʊt ˈtuː ˈraɪts]

readjust verb
[UK: ˌriːə.ˈdʒʌst] [US: ˌriə.ˈdʒəst]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies