Hungarian-English dictionary »

rögtön meaning in English

HungarianEnglish
rögtön

right now◼◼◼ adverb
[UK: raɪt naʊ] [US: ˈraɪt ˈnaʊ]

right away◼◼◼ adverb
[UK: raɪt ə.ˈweɪ] [US: ˈraɪt ə.ˈweɪ]

immediately◼◼◼ adverb
[UK: ɪ.ˈmiː.dɪət.li] [US: ˌɪ.ˈmiː.diət.li]

once◼◼◻ adverb
[UK: wʌns] [US: ˈwəns]

instantly◼◼◻ adverb
[UK: ˈɪn.stənt.li] [US: ˈɪn.stənt.li]

right off◼◼◻ adverb
[UK: raɪt ɒf] [US: ˈraɪt ˈɒf]

straight away◼◼◻ adverb
[UK: streɪt ə.ˈweɪ] [US: ˈstreɪt ə.ˈweɪ]

straightaway [straightaways]◼◻◻ noun
[UK: ˌstreɪ.tə.ˈweɪ] [US: ˈstreɪ.tə.ˌwe]

suddenly◼◻◻ adverb
[UK: sʌd.n̩.li] [US: sʌd.n̩.li]

pronto◼◻◻ adverb
[UK: ˈprɒn.təʊ] [US: ˈprɑːnto.ʊ]

in no time◼◻◻ adverb
[UK: ɪn nəʊ ˈtaɪm] [US: ɪn ˈnoʊ ˈtaɪm]

presently◼◻◻ adverb
[UK: ˈpreznt.li] [US: ˈpre.zənt.li]

anon◼◻◻ adverb
[UK: ə.ˈnɒn] [US: ə.ˈnɒn]

straight off◼◻◻ adverb
[UK: streɪt ɒf] [US: ˈstreɪt ˈɒf]

straightway◼◻◻ adverb
[UK: ˌstreɪt.ˈweɪ] [US: ˌstreɪt.ˈweɪ]

instantaneously◼◻◻ adverb
[UK: ˌɪn.stən.ˈteɪ.nɪə.sli] [US: ˌɪn.stən.ˈtæ.niə.sli]

incontinent adverb
[UK: ɪnˈk.ɒn.tɪ.nənt] [US: ˌɪnˈk.ɑːn.tə.nənt]

off hand adverb
[UK: ɒf hænd] [US: ˈɒf ˈhænd]

eftsoon adverb
[UK: eftsˈuːn] [US: eftsˈuːn]

eftsoons adverb
[UK: eftsˈuːnz] [US: eftsˈuːnz]

instanter adverb
[UK: ˈɪnstəntə ] [US: ˈɪnstəntər ]

off the hooks adverb
[UK: ɒf ðə hʊks] [US: ˈɒf ðə ˈhʊks]

right on end adverb
[UK: raɪt ɒn end] [US: ˈraɪt ɑːn ˈend]

straight on end adverb
[UK: streɪt ɒn end] [US: ˈstreɪt ɑːn ˈend]

without deferring any longer adverb
[UK: wɪð.ˈaʊt dɪ.ˈfɜːr.ɪŋ ˈe.ni ˈlɒŋ.ɡə(r)] [US: wɪð.ˈaʊt də.ˈfɜːr.ɪŋ ˈe.ni ˈlɔːŋ.ɡər]

rögtön az elején

up front◼◼◼[UK: ʌp frʌnt] [US: ʌp ˈfrənt]

rögtön azután, hogy …

on[UK: ɒn] [US: ɑːn]

rögtön azután …

on[UK: ɒn] [US: ɑːn]

rögtön jövök

I'll be here presently[UK: aɪl bi hɪə(r) ˈpreznt.li] [US: ˈaɪl bi hɪər ˈpre.zənt.li]

Rögtön jövök!

Coming![UK: ˈkʌm.ɪŋ] [US: ˈkʌm.ɪŋ]

rögtön utána

immediately after◼◼◼[UK: ɪ.ˈmiː.dɪət.li ˈɑːf.tə(r)] [US: ˌɪ.ˈmiː.diət.li ˈæf.tər]

eftsoon adverb
[UK: eftsˈuːn] [US: eftsˈuːn]

eftsoons adverb
[UK: eftsˈuːnz] [US: eftsˈuːnz]

rögtön utána következik ige

supervene [supervened, supervened, supervening, supervenes] verb
[UK: ˌsuː.pə.ˈviːn] [US: ˌsuː.pə.ˈviːn]

rögtöni melléknév

immediate◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈmiː.dɪət] [US: ˌɪ.ˈmiː.diət]

instantaneous◼◼◻ adjective
[UK: ˌɪn.stən.ˈteɪ.nɪəs] [US: ˌɪn.stən.ˈtæ.niəs]

instant◼◼◻ adjective
[UK: ˈɪn.stənt] [US: ˈɪn.stənt]

coinstantaneous◼◻◻ adjective
[UK: kˌɔɪnstantˈeɪniəs] [US: kˌɔɪnstəntˈeɪniəs]

direct adjective
[UK: daɪˈrekt] [US: dɪˈrekt]

prompt [prompter, promptest] adjective
[UK: prɒmpt] [US: ˈprɑːmpt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish