Hungarian-English dictionary »

ráruház meaning in English

HungarianEnglish
ráruház ige

delegate◼◼◼ verb
[UK: ˈde.lɪ.ɡeɪt] [US: ˈde.lə.ˌɡet]

ráruház ige
vall|

appropriate◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

ráruház ige

bestow [bestowed, bestowed, bestowing, bestows]◼◻◻ verb
[UK: bɪ.ˈstəʊ] [US: bəˈsto.ʊ]

settle [settled, settled, settling, settles]◼◻◻ verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

vest◼◻◻ verb
[UK: vest] [US: ˈvest]

assign [assigned, assigned, assigning, assigns] verb
[UK: ə.ˈsaɪn] [US: ə.ˈsaɪn]

ráruház vkre (vmit) ige

bestow something upon somebody verb
[UK: bɪ.ˈstəʊ ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: bəˈsto.ʊ ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ráruházott hatalom főnév

attribution [attributions] noun
[UK: ˌæ.trɪ.ˈbjuːʃ.n̩] [US: ˌæ.trə.ˈbjuːʃ.n̩]

ráruházás főnév

delegation [delegations] noun
[UK: ˌde.lɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌde.lə.ˈɡeɪʃ.n̩]

ráruházás (tisztségé) főnév

dation noun
[UK: dˈeɪʃən] [US: dˈeɪʃən]

hatáskört ráruház

delegate powers[UK: ˈde.lɪ.ɡeɪt ˈpaʊəz] [US: ˈde.lə.ˌɡet ˈpaʊərz]

jogkört ráruház

delegate powers[UK: ˈde.lɪ.ɡeɪt ˈpaʊəz] [US: ˈde.lə.ˌɡet ˈpaʊərz]

You can find it in:

HungarianEnglish