Hungarian-English dictionary »

odaköt meaning in English

HungarianEnglish
odaköt ige

tie [tied, tied]◼◼◼ irregular verb
[UK: taɪ] [US: ˈtaɪ]

rope [roped, roped, roping, ropes]◼◻◻ verb
[UK: rəʊp] [US: roʊp]

tie on◼◻◻ verb
[UK: taɪ ɒn] [US: ˈtaɪ ɑːn]

fasten [fastened, fastened, fastening, fastens] verb
[UK: ˈfɑːs.n̩] [US: ˈfæs.n̩]

bend [bent, bent] irregular verb
[UK: bend bent bent] [US: ˈbend ˈbent ˈbent]

make fast verb
[UK: ˈmeɪk fɑːst] [US: ˈmeɪk ˈfæst]

pinion [pinioned, pinioned, pinioning, pinions] verb
[UK: ˈpɪ.nɪən] [US: ˈpɪ.njən]

odaköt (vmi)hez ige

hitch [hitched, hitched, hitching, hitches] verb
[UK: hɪtʃ] [US: ˈhɪtʃ]

odakötés főnév

deligation (binding up, bandaging) [deligations] noun
[UK: dɪlɪɡˈeɪʃən] [US: dɪlɪɡˈeɪʃən]

odakötött

attached◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈtætʃt] [US: ə.ˈtætʃt]

tying noun
[UK: ˈtaɪ.ɪŋ] [US: ˈtaɪ.ɪŋ]

odakötöz ige

rope [roped, roped, roping, ropes]◼◼◼ verb
[UK: rəʊp] [US: roʊp]

pinion [pinioned, pinioned, pinioning, pinions] verb
[UK: ˈpɪ.nɪən] [US: ˈpɪ.njən]

odakötő főnév

tier [tiers] noun
[UK: tɪə(r)] [US: ˈtiːr]

You can find it in:

HungarianEnglish