Hungarian-English dictionary »

nyel meaning in English

HungarianEnglish
nyel ige

swallow [swallowed, swallowed, swallowing, swallows]◼◼◼ verb
[UK: ˈswɒ.ləʊ] [US: ˈswɑːlo.ʊ]

devour [devoured, devoured, devouring, devours]◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈvaʊə(r)] [US: dɪ.ˈvaʊər]

gulp [gulped, gulped, gulping, gulps]◼◼◻ verb
[UK: ɡʌlp] [US: ˈɡəlp]

stomach [stomached, stomached, stomaching, stomachs]◼◻◻ verb
[UK: ˈstʌ.mək] [US: ˈstʌ.mək]

gorge [gorged, gorged, gorging, gorges]◼◻◻ verb
[UK: ɡɔːdʒ] [US: ˈɡɔːrdʒ]

soak up verb
[UK: səʊk ʌp] [US: soʊk ʌp]

nyél főnév

handle [handles]◼◼◼ noun
[UK: ˈhæn.dl̩] [US: ˈhæn.dl̩]

stick [sticks]◼◼◻ noun
[UK: stɪk] [US: ˈstɪk]

shaft [shafts]◼◼◻ noun
[UK: ʃɑːft] [US: ˈʃæft]

hilt [hilts]◼◻◻ noun
[UK: hɪlt] [US: ˈhɪlt]

pole [poles]◼◻◻ noun
[UK: pəʊl] [US: poʊl]

stock [stocks]◼◻◻ noun
[UK: stɒk] [US: ˈstɑːk]

grip [grips]◼◻◻ noun
[UK: ɡrɪp] [US: ˈɡrɪp]

shank [shanks]◼◻◻ noun
[UK: ʃæŋk] [US: ˈʃæŋk]

staff [staves]◼◻◻ irregular noun
[UK: stɑːf] [US: ˈstæf]

stem [stems]◼◻◻ noun
[UK: stem] [US: ˈstem]

barrel [barrels] noun
[UK: ˈbæ.rəl] [US: ˈbæ.rəl]

haft [hafts] noun
[UK: hɑːft] [US: ˈhæft]

mounting [mountings] noun
[UK: ˈmaʊnt.ɪŋ] [US: ˈmaʊnt.ɪŋ]

pile [piles] noun
[UK: paɪl] [US: ˈpaɪl]

stave [staves] noun
[UK: steɪv] [US: ˈsteɪv]

steele noun
[UK: ˈstiːl] [US: ˈstiːl]

tiller [tillers] noun
[UK: ˈtɪ.lə(r)] [US: ˈtɪ.lər]

nyél (pedunculus) főnév

peduncle [peduncles] noun
[UK: pɪ.ˈdʌŋkl] [US: pɪ.ˈdʌŋkəl]

nyél (szerszámé) főnév

helve◼◼◼ noun
[UK: helv] [US: helv]

nyél pereme

shoulder[UK: ˈʃəʊl.də(r)] [US: ˈʃoʊl.də(r)]

nyélbe beilleszt főnév

haft [hafts] noun
[UK: hɑːft] [US: ˈhæft]

nyélbe üt (vmit) (átv) ige

put something across verb
[UK: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈkrɒs] [US: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈkrɒs]

nyélbeillesztés főnév

coupling [couplings] noun
[UK: ˈkʌp.l̩.ɪŋ] [US: ˈkʌp.l̩.ɪŋ]

nyélbeüt ige

strike [struck, struck, striking, strikes]◼◼◼ irregular verb
[UK: straɪk] [US: ˈstraɪk]

nyélbeütő (átv) főnév

arranger [arrangers] noun
[UK: ə.ˈreɪn.dʒə(r)] [US: ə.ˈreɪn.dʒər]

nyélcsap főnév

tang [tangs] noun
[UK: tæŋ] [US: ˈtæŋ]

nyelés főnév

swallowing◼◼◼ noun
[UK: ˈswɒ.ləʊɪŋ] [US: ˈswɒlo.ʊɪŋ]

swallow [swallows]◼◼◻ noun
[UK: ˈswɒ.ləʊ] [US: ˈswɑːlo.ʊ]

gulp [gulps]◼◻◻ noun
[UK: ɡʌlp] [US: ˈɡəlp]

lap [laps] noun
[UK: læp] [US: ˈlæp]

nyelés főnév
orv

ingurgitation noun
[UK: ɪnɡˌɜːdʒɪtˈeɪʃən] [US: ɪnɡˌɜːdʒɪtˈeɪʃən]

nyeles melléknév

helved adjective
[UK: hˈelvd] [US: hˈelvd]

shanked adjective
[UK: ʃæŋkt ] [US: ʃæŋkt ]

nyeles ablaktörlő

squeegee[UK: ˌskwiː.ˈdʒiː] [US: ˈskwiː.dʒi]

12

You can find it in:

HungarianEnglish