Hungarian-English dictionary »

mutatás meaning in English

HungarianEnglish
mutatás főnév

pointing◼◼◼ noun
[UK: ˈpɔɪnt.ɪŋ] [US: ˌpɔɪnt.ɪŋ]

show [shows]◼◼◻ noun
[UK: ʃəʊ] [US: ˈʃoʊ]

point [points]◼◼◻ noun
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

simulation [simulations] noun
[UK: ˌsɪ.mjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌsɪ.mjə.ˈleɪʃ.n̩]

adókimutatás főnév

tax roll noun

bemutatás főnév

introduction [introductions]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.trə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˌɪn.trə.ˈdək.ʃn̩]

presentation [presentations]◼◼◻ noun
[UK: ˌprezn.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌpre.zən.ˈteɪʃ.n̩]

show [shows]◼◼◻ noun
[UK: ʃəʊ] [US: ˈʃoʊ]

display [displays]◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈspleɪ] [US: ˌdɪ.ˈspleɪ]

showing◼◼◻ noun
[UK: ˈʃəʊɪŋ] [US: ˈʃoʊɪŋ]

presenting◼◼◻ noun
[UK: prɪ.ˈzent.ɪŋ] [US: prə.ˈzent.ɪŋ]

production [productions]◼◻◻ noun
[UK: prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: prə.ˈdək.ʃn̩]

submitting◼◻◻ noun
[UK: səb.ˈmɪt.ɪŋ] [US: səb.ˈmɪt.ɪŋ]

demonstrating◼◻◻ noun

array [arrays] noun
[UK: ə.ˈreɪ] [US: ə.ˈreɪ]

demo (demonstration) [demos] noun
[UK: ˈde.məʊ] [US: ˈdemo.ʊ]

exhibiting noun
[UK: ɪɡ.ˈzɪ.bɪt.ɪŋ] [US: ɪg.ˈzɪ.bət.ɪŋ]

presentment [presentments] noun
[UK: pri.ˈzent.mənt] [US: pri.ˈzent.mənt]

setout noun
[UK: sɛtˈaʊt] [US: sɛtˈaʊt]

bemutatás (bizonyítéké) főnév

profert noun
[UK: prˈəʊfɜːt] [US: prˈoʊfɜːt]

bemutatás (demonstratio) főnév

demonstration [demonstrations]◼◼◼ noun
[UK: ˌde.mən.ˈstreɪʃ.n̩] [US: ˌde.mən.ˈstreɪʃ.n̩]

bemutatás (árué, tárgyé) főnév

exhibition [exhibitions]◼◼◼ noun
[UK: ˌek.sɪ.ˈbɪʃ.n̩] [US: ˌek.sə.ˈbɪʃ.n̩]

bemutatás gyanánt

by way of introduction[UK: baɪ ˈweɪ əv ˌɪn.trə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: baɪ ˈweɪ əv ˌɪn.trə.ˈdək.ʃn̩]

bemutatására

display-stand[UK: dɪ.ˈspleɪ stænd] [US: ˌdɪ.ˈspleɪ ˈstænd]

eredmény-kimutatás főnév

profit and loss account noun
[UK: ˈprɒ.fɪt ənd lɒs əˈk.aʊnt] [US: ˈprɑː.fət ænd ˈlɒs əˈk.aʊnt]

eredménykimutatás főnév

income statement◼◼◼ noun
[UK: ˈɪŋkʌm ˈsteɪt.mənt] [US: ˈɪnˌkəm ˈsteɪt.mənt]

profit and loss statement (P&L)◼◻◻ noun

Fehling-próba (aldehid kimutatásra) főnév

Fehling's test noun
[UK: fˈeɪlɪŋz tˈest] [US: fˈeɪlɪŋz tˈest]

felmutatás főnév

show [shows]◼◼◼ noun
[UK: ʃəʊ] [US: ˈʃoʊ]

showing◼◼◻ noun
[UK: ˈʃəʊɪŋ] [US: ˈʃoʊɪŋ]

ostentation noun
[UK: ˌɒ.sten.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌɒ.sten.ˈteɪʃ.n̩]

felmutatás főnév
vall

ostension [ostensions] noun
[UK: ɒstˈenʃən] [US: ɑːstˈenʃən]

felmutatás (bizonyítéké) főnév

profert noun
[UK: prˈəʊfɜːt] [US: prˈoʊfɜːt]

forgalom-kimutatás főnév

traffic return noun
[UK: ˈtræ.fɪk rɪ.ˈtɜːn] [US: ˈtræ.fɪk rə.ˈtɝːn]

fügemutatás (átv) főnév

fico noun
[UK: ˈfiːk.əʊ] [US: ˈfiːko.ʊ]

halálozási kimutatás főnév

necrologist [necrologists] noun
[UK: ne.ˈkrɒ.lə.dʒɪst] [US: ne.ˈkrɒ.lə.dʒɪst]

helytelen bemutatás főnév

misrepresentation [misrepresentations] noun
[UK: ˌmɪs.ˌre.prɪ.zen.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌmɪs.ˌre.prə.zen.ˈteɪʃ.n̩]

hibás bemutatás főnév

misrepresentation [misrepresentations] noun
[UK: ˌmɪs.ˌre.prɪ.zen.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌmɪs.ˌre.prə.zen.ˈteɪʃ.n̩]

hibás útmutatást ad ige

misinstruct verb
[UK: mˌɪsɪnstrˈʌkt] [US: mˌɪsɪnstrˈʌkt]

iránymutatások

guidelines◼◼◼[UK: ˈɡaɪd.laɪnz] [US: ˈɡaɪd.ˌlaɪnz]

12

You can find it in:

HungarianEnglish