Hungarian-English dictionary »

moje meaning in English

Showing results for mo
Search instead for moje
HungarianEnglish
moa (kihalt óriási madár) főnév

moa [moas]◼◼◼ noun

moabita főnév

Moabite◼◼◼ noun

moaré főnév

moire [moires]◼◼◼ noun
[UK: mwɑr] [US: mwɑr]

cross-hatching noun
[UK: ˈkrɒs ˈhætʃ.ɪŋ] [US: ˈkrɑːs ˈhætʃ.ɪŋ]

moir noun
[UK: ˌmɔɪr] [US: ˌmɔɪr]

moaré (moire) főnév

moreen noun
[UK: mɒ.ˈriːn] [US: mɒ.ˈriːn]

moarékikészítés főnév

water-finish noun
[UK: ˈwɔː.tə(r) ˈfɪ.nɪʃ] [US: ˈwɒ.tər ˈfɪ.nɪʃ]

moaréselyem főnév

moir noun
[UK: ˌmɔɪr] [US: ˌmɔɪr]

moire [moires] noun
[UK: mwɑr] [US: mwɑr]

moarészövet főnév

moire [moires]◼◼◼ noun
[UK: mwɑr] [US: mwɑr]

moir noun
[UK: ˌmɔɪr] [US: ˌmɔɪr]

moarírozás főnév

wave [waves] noun
[UK: weɪv] [US: ˈweɪv]

mobbing

mobbing[UK: ˈmɒb.ɪŋ] [US: ˈmɒb.ɪŋ]

mobil melléknév

mobile◼◼◼ adjective
[UK: ˈməʊ.baɪl] [US: ˈmoʊ.baɪl]

mobilhálózat főnév

mobile network◼◼◼ noun
[UK: ˈməʊ.baɪl ˈne.twɜːk] [US: ˈmoʊ.baɪl ˈne.ˌtwərk]

mobilis melléknév

mobile◼◼◼ adjective
[UK: ˈməʊ.baɪl] [US: ˈmoʊ.baɪl]

mobilitás főnév

mobility [mobilities]◼◼◼ noun
[UK: məʊ.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: moʊ.ˈbɪ.lɪ.ti]

mobilizáció főnév

mobilization [mobilizations]◼◼◼ noun
[UK: ˌməʊ.bɪ.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌmoʊ.bɪ.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩]

mobilizál ige

mobilize [mobilized, mobilized, mobilizing, mobilizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈməʊ.bɪ.laɪz] [US: ˈmoʊ.bɪ.laɪz]

mobilise (GB) [mobilised, mobilised, mobilising, mobilises]◼◼◻ verb
[UK: mˈəʊbəlˌaɪz] [US: mˈoʊbəlˌaɪz]

mobilizálás főnév
GB

mobilisation [mobilisations]◼◼◼ noun
[UK: ˌməʊbɪlaɪˈzeɪʃən] [US: ˌməʊbɪlaɪˈzeɪʃən]

mobilszám főnév

mobile [mobiles]◼◼◼ noun
[UK: ˈməʊ.baɪl] [US: ˈmoʊ.baɪl]

mobiltelefon főnév
US

cell (cellular phone) [cells]◼◼◼ noun
[UK: sel] [US: ˈsel]

cell phone [cell phones]◼◼◼ noun
[UK: sel fəʊn] [US: ˈsel ˈfoʊn]

mobiltelefon főnév

mobile [mobiles]◼◼◻ noun
[UK: ˈməʊ.baɪl] [US: ˈmoʊ.baɪl]

mobiltelefon főnév
US

cellphone [cellphones]◼◼◻ noun
[UK: ˈsel.fəʊn] [US: ˈselfoʊn]

mobiltelefon főnév
GB

mobile phone◼◼◻ noun
[UK: ˈməʊ.baɪl fəʊn] [US: ˈmoʊ.baɪl ˈfoʊn]

mobiltelefon főnév
US

cellular phone◼◻◻ noun
[UK: ˈse.ljʊ.lə(r) fəʊn] [US: ˈse.ljə.lər ˈfoʊn]

mobiltelefon főnév

cellular telephone◼◻◻ noun
[UK: ˈse.ljʊ.lə(r) ˈte.lɪ.fəʊn] [US: ˈse.ljə.lər ˈte.ləˌfoʊn]

mobiltelefon főnév
US

cellie (cellular phone) noun
[UK: sˈeli] [US: sˈeli]

celly (cellular phone) noun
[UK: ˈsɛli ] [US: ˈsɛli ]

mobiltelefon hálózat

cellular phone system[UK: ˈse.ljʊ.lə(r) fəʊn ˈsɪ.stəm] [US: ˈse.ljə.lər ˈfoʊn ˈsɪ.stəm]

Möbius-szalag főnév

Möbius strip noun
[UK: ɛmöbius strɪp ] [US: ɛmöbius strɪp ]

moccan ige

budge [budged, budged, budging, budges]◼◼◼ verb
[UK: bʌdʒ] [US: ˈbədʒ]

stir [stirred, stirred, stirring, stirs]◼◼◻ verb
[UK: stɜː(r)] [US: ˈstɝː]

bestir oneself verb
[UK: bɪ.ˈstɜː(r) wʌn.ˈself] [US: bi.ˈstɝː wʌn.ˈself]

moccanás nélkül áll

stand fast[UK: stænd fɑːst] [US: ˈstænd ˈfæst]

mocorog ige

stir [stirred, stirred, stirring, stirs]◼◼◼ verb
[UK: stɜː(r)] [US: ˈstɝː]

mocsár főnév

swamp [swamps]◼◼◼ noun
[UK: swɒmp] [US: ˈswɑːmp]

marsh [marshes]◼◼◻ noun
[UK: mɑːʃ] [US: ˈmɑːrʃ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish