Hungarian-English dictionary »

megfelel meaning in English

HungarianEnglish
megfelel a követelményeknek

suit the requirements◼◻◻[UK: suːt ðə rɪ.ˈkwaɪə.mənts] [US: ˈsuːt ðə rɪ.ˈkwaɪr.mənts]

be up to the mark[UK: bi ʌp tuː ðə mɑːk] [US: bi ʌp ˈtuː ðə ˈmɑːrk]

come up to the mark[UK: kʌm ʌp tuː ðə mɑːk] [US: ˈkəm ʌp ˈtuː ðə ˈmɑːrk]

megfelel a leírásnak

answer a description[UK: ˈɑːn.sə(r) ə dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˈæn.sər ə də.ˈskrɪp.ʃn̩]

answer to a description[UK: ˈɑːn.sə(r) tuː ə dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˈæn.sər ˈtuː ə də.ˈskrɪp.ʃn̩]

answer to the description[UK: ˈɑːn.sə(r) tuː ðə dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˈæn.sər ˈtuː ðə də.ˈskrɪp.ʃn̩]

megfelel a várakozásnak

answer one's expectations[UK: ˈɑːn.sə(r) wʌnz ˌek.spek.ˈteɪʃ.n̩z] [US: ˈæn.sər wʌnz ˌek.spek.ˈteɪʃ.n̩z]

come up to the mark[UK: kʌm ʌp tuː ðə mɑːk] [US: ˈkəm ʌp ˈtuː ðə ˈmɑːrk]

megfelel az elvárásnak

measure up to◼◼◼[UK: ˈme.ʒə(r) ʌp tuː] [US: ˈme.ʒər ʌp ˈtuː]

megfelel feladatának

be up to one's task[UK: bi ʌp tuː wʌnz tɑːsk] [US: bi ʌp ˈtuː wʌnz ˈtæsk]

megfelel helyette

do for[UK: duː fɔː(r)] [US: ˈduː ˈfɔːr]

megfelel (valami)lyen célnak ige

be adapted for something verb
[UK: bi ə.ˈdæp.tɪd fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ə.ˈdæp.təd ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

be adapted to something verb
[UK: bi ə.ˈdæp.tɪd tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ə.ˈdæp.təd ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

megfelel valakinek

fit somebody[UK: fɪt ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfɪt ˈsʌm.ˌbɑː.di]

suit somebody's book[UK: suːt ˈsəm.ˌbɑː.di bʊk] [US: ˈsuːt ˈsəm.ˌbɑː.di ˈbʊk]

megfelel valakinek ige

become [became, become, becoming, becomes] irregular verb
[UK: bɪˈkʌm bɪˈk.eɪm bɪˈkʌm] [US: bɪˈkʌm bɪˈk.eɪm bɪˈkʌm]

megfelel várakozásának

it comes up to his expectations[UK: ɪt kʌmz ʌp tuː hɪz ˌek.spek.ˈteɪʃ.n̩z] [US: ˈɪt ˈkəmz ʌp ˈtuː ˈhɪz ˌek.spek.ˈteɪʃ.n̩z]

Megfelel!

That's the ticket![UK: ðæts ðə ˈtɪkɪt] [US: ðæts ðə ˈtɪkət]

Megfelelek?

Will I do?[UK: wɪl ˈaɪ duː] [US: wɪl ˈaɪ ˈduː]

megfelelés főnév

compliance [compliances]◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈplaɪəns] [US: kəm.ˈplaɪəns]

conformity [conformities]◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈfɔː.mɪ.ti] [US: kən.ˈfɔːr.mə.ti]

correspondence [correspondences]◼◼◻ noun
[UK: ˌkɒ.rɪ.ˈspɒn.dəns] [US: ˌkɔː.rə.ˈspɑːn.dəns]

adequacy [adequacies]◼◼◻ noun
[UK: ˈæ.dɪ.kwə.si] [US: ˈæ.də.kwə.si]

fitness [fitnesses]◼◼◻ noun
[UK: ˈfɪt.nəs] [US: ˈfɪt.nəs]

convenience [conveniences]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈviː.nɪəns] [US: kən.ˈviː.njəns]

analogy [analogies]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈnæ.lə.dʒi] [US: ə.ˈnæ.lə.dʒi]

homology [homologies] noun
[UK: həmˈɒlədʒi] [US: həmˈɑːlədʒi]

parallelism [parallelisms] noun
[UK: ˈpæ.rə.le.lɪ.zəm] [US: ˈpe.rə.ˌle.ˌlɪ.zəm]

parity [parities] noun
[UK: ˈpæ.rɪ.ti] [US: ˈpe.rə.ti]

respondence noun
[UK: rɪspˈɒndəns] [US: rɪspˈɑːndəns]

respondency noun
[UK: rɪspˈɒndənsi] [US: rɪspˈɑːndənsi]

megfelelés (valaminek) (átv) főnév

congruity [congruities] noun
[UK: kən.ˈɡruːə.ti] [US: kən.ˈɡruːə.ti]

megfelelés hiánya főnév

inaptness noun
[UK: ɪnˈaptnəs] [US: ɪnˈæptnəs]

megfelelésért felelős tisztviselő

compliance officer◼◼◼[UK: kəm.ˈplaɪəns ˈɒf.ɪs.ə(r)] [US: kəm.ˈplaɪəns ˈɑːf.əs.ər]

megfelelési hajlam főnév

responsiveness [responsivenesses] noun
[UK: rɪ.ˈspɒn.sɪv.nɪs] [US: rə.ˈspɑːn.sɪv.nəs]

megfelelési hajlamú melléknév

responsive adjective
[UK: rɪ.ˈspɒn.sɪv] [US: rə.ˈspɑːn.sɪv]

megfelelési kényszer

compulsion to conform◼◼◼

compulsion for conformity

megfelelő melléknév

appropriate◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

right [righter, rightest]◼◼◼ adjective
[UK: raɪt] [US: ˈraɪt]

123