Hungarian-English dictionary » megbecsülés meaning in English

HungarianEnglish
megbecsülés főnév
GB

honour◼◼◼ noun
[UK: ˈɒ.nə(r)] [US: ˈɒ.nər]

megbecsülés főnév
US

honor◼◼◼ noun
[UK: ˈɒ.nə] [US: ˈɑː.nər]

megbecsülés főnév

regard◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

standing◼◼◻ noun
[UK: ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈstænd.ɪŋ]

appreciation◼◻◻ noun
[UK: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩]

megbecsülést keltő melléknév

creditable adjective
[UK: ˈkre.dɪ.təb.l̩] [US: ˈkre.də.təb.l̩]

a közmegbecsülés igen magas fokára emelkedik

rise high in public esteem[UK: raɪz haɪ ɪn ˈpʌ.blɪk ɪ.ˈstiːm] [US: ˈraɪz ˈhaɪ ɪn ˈpʌ.blɪk ə.ˈstiːm]

a közmegbecsülés igen magas fokára jut

rise high in public esteem[UK: raɪz haɪ ɪn ˈpʌ.blɪk ɪ.ˈstiːm] [US: ˈraɪz ˈhaɪ ɪn ˈpʌ.blɪk ə.ˈstiːm]

intellektuális megbecsülés főnév

palate◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.lət] [US: ˈpæ.lət]

nagy megbecsülésben tart vkt

hold somebody in great honour[UK: həʊld ˈsʌm.bə.di ɪn ˈɡreɪt ˈɒ.nə(r)] [US: hoʊld ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈɡreɪt ˈɒ.nər]

nem érdekli a megbecsülés

dead to honour[UK: ded tuː ˈɒ.nə(r)] [US: ˈded ˈtuː ˈɒ.nər]

nőttön-nő megbecsülése vk iránt ige

grow on verb

szellemi megbecsülés

mental appreciation[UK: ˈmen.tl̩ ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˈmen.tl̩ ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩]

palate noun
[UK: ˈpæ.lət] [US: ˈpæ.lət]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies