Hungarian-English dictionary » megbüntet meaning in English

HungarianEnglish
megbüntet ige

punish◼◼◼ verb
[UK: ˈpʌ.nɪʃ] [US: ˈpʌ.nɪʃ]

chastise◼◻◻ verb
[UK: tʃæ.ˈstaɪz] [US: tʃæ.ˈstaɪz]

penalise◼◻◻ verb

penalize◼◻◻ verb
[UK: ˈpiː.nə.laɪz] [US: ˈpe.nə.ˌlaɪz]

amerce verb
[UK: ə.ˈmɜːs] [US: ə.ˈmɜːrs]

bring to book verb
[UK: brɪŋ tuː bʊk] [US: ˈbrɪŋ ˈtuː ˈbʊk]

call to book verb
[UK: kɔːl tuː bʊk] [US: ˈkɒl ˈtuː ˈbʊk]

correct verb
[UK: kə.ˈrekt] [US: kə.ˈrekt]

recompense verb
[UK: ˈrek.əm.pens] [US: ˈrek.əm.ˌpens]

megbüntet valakit

get back at someone

megbüntet vkt

visit on somebody[UK: ˈvɪ.zɪt ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈvɪ.zət ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

visit upon somebody[UK: ˈvɪ.zɪt ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈvɪ.zət ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megbüntet vkt gaztettéért

requite somebody for his perfidy[UK: rɪ.ˈkwaɪt ˈsʌm.bə.di fɔː(r) hɪz ˈpɜː.fɪ.di] [US: rɪ.ˈkwaɪt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈhɪz ˈpɝː.fə.di]

megbüntet vkt álnokságáért

requite somebody for his perfidy[UK: rɪ.ˈkwaɪt ˈsʌm.bə.di fɔː(r) hɪz ˈpɜː.fɪ.di] [US: rɪ.ˈkwaɪt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈhɪz ˈpɝː.fə.di]

megbüntetik

be booked[UK: bi bʊkt] [US: bi ˈbʊkt]

megbüntetnek vagy hibáztatnak vmiért amiről nem tehetek

take the rap[UK: teɪk ðə ræp] [US: ˈteɪk ðə ˈræp]

megbüntetés főnév

correction noun
[UK: kə.ˈrek.ʃn̩] [US: kə.ˈrek.ʃn̩]

penalization noun

strafe noun
[UK: strɑːf] [US: ˈstreɪf]

mások figyelmeztetéséül vkit megbüntet

punish somebody as a warning to others[UK: ˈpʌ.nɪʃ ˈsʌm.bə.di əz ə ˈwɔːn.ɪŋ tuː ˈʌð.əz] [US: ˈpʌ.nɪʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈæz ə ˈwɔːrn.ɪŋ ˈtuː ˈʌð.r̩z]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies