Hungarian-English dictionary » megállapít meaning in English

HungarianEnglish
megállapít ige

diagnosticate◼◼◼ verb
[UK: ˌdaɪəɡ.ˈnɒ.stɪk.eɪt] [US: daɪəɡ.ˈnɑː.stək.eɪt]

set out◼◼◼ verb
[UK: set ˈaʊt] [US: ˈset ˈaʊt]

state◼◼◼ verb
[UK: steɪt] [US: ˈsteɪt]

ascertain◼◼◻ verb
[UK: ˌæ.sə.ˈteɪn] [US: ˌæ.sər.ˈteɪn]

assess◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈses] [US: ə.ˈses]

determine◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈtɜː.mɪn] [US: də.ˈtɝː.mən]

establish◼◼◻ verb
[UK: ɪ.ˈstæ.blɪʃ] [US: ə.ˈstæ.blɪʃ]

find (found, found)◼◼◻ verb
[UK: faɪnd faʊnd faʊnd] [US: ˈfaɪnd ˈfaʊnd ˈfaʊnd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

fix◼◼◻ verb
[UK: fɪks] [US: ˈfɪks]

identify◼◼◻ verb
[UK: aɪ.ˈden.tɪ.faɪ] [US: aɪ.ˈden.tə.ˌfaɪ]

lay down◼◼◻ verb
[UK: leɪ daʊn] [US: ˈleɪ ˈdaʊn]

name◼◼◻ verb
[UK: ˈneɪm] [US: ˈneɪm]

quote◼◼◻ verb
[UK: kwəʊt] [US: kwoʊt]

set (set, set)◼◼◻ verb
[UK: set set set] [US: ˈset ˈset ˈset]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

take (took, taken)◼◼◻ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

tax◼◼◻ verb
[UK: tæks] [US: ˈtæks]

allocate◼◻◻ verb
[UK: ˈæ.lək.eɪt] [US: ˈæ.ləˌket]

appoint◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈpɔɪnt] [US: ə.ˌpɔɪnt]

detect◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈtekt] [US: də.ˈtekt]

diagnose◼◻◻ verb
[UK: ˈdaɪəɡ.nəʊz] [US: ˈdaɪəɡnoʊz]

find out◼◻◻ verb
[UK: faɪnd ˈaʊt] [US: ˈfaɪnd ˈaʊt]

judge (assess)◼◻◻ verb
[UK: dʒʌdʒ] [US: ˈdʒədʒ]

say (said, said)◼◻◻ verb
[UK: ˈseɪ ˈsed ˈsed] [US: ˈseɪ ˈsed ˈsed]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

settle◼◻◻ verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

decern verb
[UK: dɪsˈɜːn] [US: dᵻsˈɜːn]

pre-establish verb
[UK: pre ɪ.ˈstæ.blɪʃ] [US: ˈpriː ə.ˈstæ.blɪʃ]

preconcert verb
[UK: ˈpriːk.ən.ˈsɜːt] [US: ˌpriːk.ən.ˈsɜːrt]

restipulate verb
[UK: ˌriːˈstɪpjʊleɪt ] [US: ˌriˈstɪpjəˌleɪt ]

megállapít ige
jog

affeer verb
[UK: əfˈiə] [US: əfˈɪr]

megállapít (helyet) ige

locate◼◼◼ verb
[UK: ləʊˈk.eɪt] [US: loʊˈk.eɪt]

megállapít (kárt, értéket) ige

assess◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈses] [US: ə.ˈses]

megállapít (rég) ige

stablish verb
[UK: ˈsteɪblɪʃ ] [US: ˈsteɪbəlɪʃ ]

megállapít (vmit) ige

take cognizance of something verb
[UK: teɪk ˈkɒɡ.nɪ.zəns əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ˈkɑːɡ.nə.zəns əv ˈsʌm.θɪŋ]

megállapít vhol ige

demark verb
[UK: də.ˈmɑːk] [US: də.ˈmɑːrk]

megállapítandó melléknév

ascertainable adjective
[UK: ˌæ.sə.ˈteɪ.nəb.l̩] [US: ˌæ.sə.ˈteɪ.nəb.l̩]

megállapítatlan melléknév

undefined adjective
[UK: ˌʌn.dɪ.ˈfaɪnd] [US: ˌʌn.də.ˈfaɪnd]

megállapíthatatlan melléknév

unascertainable adjective
[UK: ˌʌnˌæsəˈteɪnəbl ] [US: ʌnˌæsərˈteɪnəbl ]

undefinable adjective
[UK: ˌʌn.dɪ.ˈfaɪ.nəb.l̩] [US: ˌʌn.dɪ.ˈfaɪ.nəb.l̩]

megállapítható melléknév

ascertainable◼◼◼ adjective
[UK: ˌæ.sə.ˈteɪ.nəb.l̩] [US: ˌæ.sə.ˈteɪ.nəb.l̩]

diagnosable adjective
[UK: ˈdaɪəgnəʊzəbl ] [US: ˌdaɪəgˈnoʊsəbl ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies