Hungarian-English dictionary »

leráz meaning in English

HungarianEnglish
leráz ige

shake off◼◼◼ verb
[UK: ʃeɪk ɒf] [US: ˈʃeɪk ˈɒf]

throw off◼◼◻ verb
[UK: ˈθrəʊ ɒf] [US: ˈθroʊ ˈɒf]

shake down◼◻◻ verb
[UK: ʃeɪk daʊn] [US: ˈʃeɪk ˈdaʊn]

be quit of verb
[UK: bi kwɪt əv] [US: bi ˈkwɪt əv]

shift off verb
[UK: ʃɪft ɒf] [US: ˈʃɪft ˈɒf]

leráz (vkt) ige

settle [settled, settled, settling, settles]◼◼◼ verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

leráz a nyakáról vkt (átv)

send somebody about his business[UK: send ˈsʌm.bə.di ə.ˈbaʊt hɪz ˈbɪz.nəs] [US: ˈsend ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈbaʊt ˈhɪz ˈbɪz.nəs]

leráz magáról

brush off[UK: brʌʃ ɒf] [US: ˈbrəʃ ˈɒf]

work off[UK: ˈwɜːk ɒf] [US: ˈwɝːk ˈɒf]

leráz magáról (vmit) ige

extricate oneself from something verb
[UK: ˈek.strɪk.eɪt wʌn.ˈself frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈek.strəˌket wʌn.ˈself frəm ˈsʌm.θɪŋ]

shuffle off verb
[UK: ˈʃʌf.l̩ ɒf] [US: ˈʃʌf.l̩ ˈɒf]

leráz vkt

get shot of somebody[UK: ˈɡet ʃɒt əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈʃɑːt əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

get shut of somebody[UK: ˈɡet ʃʌt əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈʃət əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

settle somebody[UK: ˈset.l̩ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈset.l̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

leráz vkt a nyakáról

choke off verb

get rid of somebody[UK: ˈɡet rɪd əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈrɪd əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

leráz vmit

shrug off something[UK: ʃrʌɡ ɒf ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈʃrəɡ ˈɒf ˈsʌm.θɪŋ]

lerázhatatlan ember főnév

bernicle noun
[UK: bˈɜːnɪkəl] [US: bˈɜːnɪkəl]

lerázhatatlanul követi a nyomát vknek

hound somebody down[UK: haʊnd ˈsʌm.bə.di daʊn] [US: ˈhaʊnd ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdaʊn]

lerázza, mint kutya a vizet

it glances off him like water off a duck's back[UK: ɪt ˈɡlɑːn.sɪz ɒf hɪm ˈlaɪk ˈwɔː.tə(r) ɒf ə ˈdəks ˈbæk] [US: ˈɪt ˈɡlæn.səz ˈɒf ˈhɪm ˈlaɪk ˈwɒ.tər ˈɒf ə ˈdəks ˈbæk]

lerázza magáról az igát

throw off the yoke[UK: ˈθrəʊ ɒf ðə jəʊk] [US: ˈθroʊ ˈɒf ðə joʊk]

lerázza magáról az igát (átv)

cast off the yoke[UK: kɑːst ɒf ðə jəʊk] [US: ˈkæst ˈɒf ðə joʊk]

alig lerázható unalmas ember főnév

bot [bots] noun
[UK: bɒt] [US: bɒt]

belerázódik ige

shake down verb
[UK: ʃeɪk daʊn] [US: ˈʃeɪk ˈdaʊn]

egyszer s mindenkorra leráz vkt

settle somebody once and for all[UK: ˈset.l̩ ˈsʌm.bə.di wʌns ənd fɔː(r) ɔːl] [US: ˈset.l̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈwəns ænd ˈfɔːr ɔːl]

nehezen lerázható főnév

bur [burs] noun
[UK: bɜː(r)] [US: ˈbɝː]

nehezen lerázható ember

bore[UK: bɔː(r)] [US: ˈbɔːr]

nehezen lerázható személy

bur [burs] noun
[UK: bɜː(r)] [US: ˈbɝː]

burr[UK: bɜː(r)] [US: ˈbɝː]

nem hagyja magát lerázni (átv)

he will not take no for an answer[UK: hiː wɪl nɒt teɪk nəʊ fɔː(r) ən ˈɑːn.sə(r)] [US: ˈhiː wɪl ˈnɑːt ˈteɪk ˈnoʊ ˈfɔːr ˈæn ˈæn.sər]

nem lehet lerázni

be an old man of the sea[UK: bi ən əʊld mæn əv ðə siː] [US: bi ˈæn oʊld ˈmæn əv ðə ˈsiː]

nem lehet lerázni (átv)

he sticks like a limpet[UK: hiː stɪks ˈlaɪk ə ˈlɪm.pɪt] [US: ˈhiː ˈstɪks ˈlaɪk ə ˈlɪm.pɪt]

stick like a leech[UK: stɪk ˈlaɪk ə liːtʃ] [US: ˈstɪk ˈlaɪk ə ˈliːtʃ]

You can find it in:

HungarianEnglish