Hungarian-English dictionary »

kisgyermek meaning in English

HungarianEnglish
kisgyermek főnév

infant [infants]◼◼◼ noun
[UK: ˈɪn.fənt] [US: ˈɪn.fənt]

toddler [toddlers]◼◼◼ noun
[UK: ˈtɒd.lə(r)] [US: ˈtɑːd.lər]

bairn [bairns] noun
[UK: beən] [US: beən]

chick [chicks] noun
[UK: tʃɪk] [US: ˈtʃɪk]

nestler noun
[UK: ˈne.sə.lə(r)] [US: ˈne.sə.lər]

nestling [nestlings] noun
[UK: ˈne.stl̩ɪŋ] [US: ˈne.stl̩ɪŋ]

kisgyermek kora óta ismer vkt

know somebody from a baby[UK: nəʊ ˈsʌm.bə.di frəm ə ˈbeɪ.bi] [US: ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di frəm ə ˈbeɪ.bi]

kisgyermeki melléknév

baby adjective
[UK: ˈbeɪ.bi] [US: ˈbeɪ.bi]

kisgyermekkor főnév

infancy [infancies]◼◼◼ noun
[UK: ˈɪn.fən.si] [US: ˈɪn.fən.si]

babyhood noun
[UK: ˈbeɪ.bi.hʊd] [US: ˈbeɪ.bi.ˌhʊd]

kisgyermekkora óta

from a baby[UK: frəm ə ˈbeɪ.bi] [US: frəm ə ˈbeɪ.bi]

kisgyermeknek megnyugtatásképpen adott tárgy főnév

security blanket noun

kisgyermekruha főnév

small-clothes noun
[UK: smɔːl kləʊðz] [US: ˈsmɒl kloʊðz]

kisgyermekszerű melléknév

babyish adjective
[UK: ˈbeɪ.biɪʃ] [US: ˈbeɪ.biɪʃ]

babylike adjective
[UK: bˈeɪbilˌaɪk] [US: bˈeɪbɪlˌaɪk]

a kisgyermekek

the little ones[UK: ðə ˈlɪt.l̩ wʌnz] [US: ðə ˈlɪt.l̩ wʌnz]

angyalarcú pufók kisgyermek

cherub[UK: ˈtʃe.rəb ˈtʃe.rəb] [US: ˈtʃe.rəb ˈtʃe.rəb]
cherubim

etetőszék (kisgyermeké) főnév

highchair [highchairs]◼◼◼ noun
[UK: hˈaɪtʃeə] [US: hˈaɪtʃer]

gyermekágy (kisgyermeké) főnév

cot [cots]◼◼◼ noun
[UK: kɒt] [US: ˈkɑːt]

ingadozó járás (kisgyermeké) ige

toddle [toddled, toddled, toddling, toddles] verb
[UK: ˈtɒd.l̩] [US: ˈtɑːd.l̩]

játszóruha (kisgyermeké) főnév

crawler [crawlers] noun
[UK: ˈkrɔː.lə(r)] [US: ˈkrɔːr.lər]

rompers noun
[UK: ˈrɒm.pəz] [US: ˈrɒm.pəz]

totyog (kisgyermek) ige

paddle [paddled, paddled, paddling, paddles]◼◼◼ verb
[UK: ˈpæd.l̩] [US: ˈpæd.l̩]

You can find it in:

HungarianEnglish