Hungarian-English dictionary »

kiállít meaning in English

HungarianEnglish
kiállít ige

show [showed, shown]◼◼◼ irregular verb
[UK: ʃəʊ ʃəʊd ʃəʊn] [US: ˈʃoʊ ʃoʊd ˈʃoʊn]

display◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈspleɪ] [US: ˌdɪ.ˈspleɪ]

exhibit◼◼◻ verb
[UK: ɪɡ.ˈzɪ.bɪt] [US: ɪg.ˈzɪ.bət]

make out◼◻◻ verb
[UK: ˈmeɪk ˈaʊt] [US: ˈmeɪk ˈaʊt]

draw [drew, drawn]◼◻◻ irregular verb
[UK: drɔː druː drɔːn] [US: ˈdrɒ ˈdruː ˈdrɒn]

expose◼◻◻ verb
[UK: ɪk.ˈspəʊz] [US: ɪkˈspoʊz]

get up verb
[UK: ˈɡet ʌp] [US: ˈɡet ʌp]

set out verb
[UK: set ˈaʊt] [US: ˈset ˈaʊt]

drew verb
[UK: druː] [US: ˈdruː]

make up verb
[UK: ˈmeɪk ʌp] [US: ˈmeɪk ʌp]

send off verb
[UK: send ɒf] [US: ˈsend ˈɒf]

write out verb
[UK: ˈraɪt ˈaʊt] [US: ˈraɪt ˈaʊt]

kiállít (iratot) (átv) ige

fill out◼◼◼ verb
[UK: fɪl ˈaʊt] [US: ˈfɪl ˈaʊt]

fill in verb
[UK: fɪl ɪn] [US: ˈfɪl ɪn]

fill up verb
[UK: fɪl ʌp] [US: ˈfɪl ʌp]

kiállít (játékost) ige

order off verb
[UK: ˈɔː.də(r) ɒf] [US: ˈɔːr.dər ˈɒf]

kiállít (okiratot) ige

engross [engrossed, engrossed, engrossing, engrosses] verb
[UK: ɪn.ˈɡrəʊs] [US: ɪnˈɡroʊs]

kiállít egy kötelezvényt

make a bill of exchange[UK: ˈmeɪk ə bɪl əv ɪkˈs.tʃeɪndʒ] [US: ˈmeɪk ə ˈbɪl əv ɪks.ˈtʃeɪndʒ]

make a promissory note[UK: ˈmeɪk ə ˈprɒ.mɪ.sə.ri nəʊt] [US: ˈmeɪk ə ˈprɑː.mə.ˌsɔː.ri noʊt]

kiállít egy váltót

make a bill of exchange[UK: ˈmeɪk ə bɪl əv ɪkˈs.tʃeɪndʒ] [US: ˈmeɪk ə ˈbɪl əv ɪks.ˈtʃeɪndʒ]

make a promissory note[UK: ˈmeɪk ə ˈprɒ.mɪ.sə.ri nəʊt] [US: ˈmeɪk ə ˈprɑː.mə.ˌsɔː.ri noʊt]

kiállítja az ellenfeleket egymással szemben

match opponents[UK: mætʃ ə.ˈpəʊ.nənts] [US: ˈmætʃ əˈpo.ʊ.nənts]

kiállított tárgy

exhibit◼◼◼[UK: ɪɡ.ˈzɪ.bɪt] [US: ɪg.ˈzɪ.bət]

kiállított tárgya

exhibits◼◼◼[UK: ɪɡ.ˈzɪ.bɪts] [US: ɪg.ˈzɪ.bəts]

kiállított állat emelvénye főnév

bench [benches] noun
[UK: bentʃ] [US: ˈbentʃ]

kiállítás főnév

exhibit◼◼◼ noun
[UK: ɪɡ.ˈzɪ.bɪt] [US: ɪg.ˈzɪ.bət]

exhibition [exhibitions]◼◼◼ noun
[UK: ˌek.sɪ.ˈbɪʃ.n̩] [US: ˌek.sə.ˈbɪʃ.n̩]

show◼◼◼ noun
[UK: ʃəʊ] [US: ˈʃoʊ]

fair◼◼◼ noun
[UK: feə(r)] [US: ˈfer]

display◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈspleɪ] [US: ˌdɪ.ˈspleɪ]

exposition [expositions]◼◼◻ noun
[UK: ˌek.spə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌek.spə.ˈzɪʃ.n̩]

showing◼◻◻ noun
[UK: ˈʃəʊɪŋ] [US: ˈʃoʊɪŋ]

exposure [exposures]◼◻◻ noun
[UK: ɪk.ˈspəʊ.ʒə(r)] [US: ɪkˈspo.ʊ.ʒə(r)]

salon [salons] noun
[UK: ˈsæ.lɒn] [US: sə.ˈlɑːn]

get-up noun
[UK: ˈɡet ʌp] [US: ˈɡet ʌp]

getting up noun
[UK: ˈɡet.ɪŋ ʌp] [US: ˈɡet.ɪŋ ʌp]

quadruplication [quadruplications] noun
[UK: kwˌɒdruːplɪkˈeɪʃən] [US: kwˌɑːdruːplɪkˈeɪʃən]

salons noun
[UK: ˈsæ.lɒnz] [US: sə.ˈlɑːnz]

sending-off noun
[UK: ˈsend.ɪŋ ɒf] [US: ˈsend.ɪŋ ˈɒf]

setout noun
[UK: sɛtˈaʊt] [US: sɛtˈaʊt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish