Hungarian-English dictionary »

kezdeményez meaning in English

HungarianEnglish
kezdeményez ige

initiate [initiated, initiated, initiating, initiates]◼◼◼ verb
[UK: ɪ.ˈnɪ.ʃɪeɪt] [US: ˌɪ.ˈnɪ.ʃi.ˌet]

take the initiative◼◼◻ verb
[UK: teɪk ðə ɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv] [US: ˈteɪk ðə ˌɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv]

launch [launched, launched, launching, launches]◼◼◻ verb
[UK: lɔːntʃ] [US: ˈlɒntʃ]

take the lead◼◻◻ verb
[UK: teɪk ðə liːd] [US: ˈteɪk ðə ˈled]

cause [caused, caused, causing, causes]◼◻◻ verb
[UK: kɔːz] [US: ˈkəz]

inaugurate [inaugurated, inaugurated, inaugurating, inaugurates] verb
[UK: ɪ.ˈnɔː.ɡjʊ.reɪt] [US: ˌɪ.ˈnɒ.ɡjə.ˌret]

inchoate verb
[UK: ɪnˈk.əʊɪt] [US: ɪnˈko.ʊɪt]

initialize [initialized, initialized, initializing, initializes] verb
[UK: ɪˈnɪʃəˌlaɪz] [US: ɪˈnɪʃəˌlaɪz]

kickstart verb

open the ball verb
[UK: ˈəʊ.pən ðə bɔːl] [US: ˈoʊ.pən ðə ˈbɒl]

start the ball rolling verb
[UK: stɑːt ðə bɔːl ˈrəʊl.ɪŋ] [US: ˈstɑːrt ðə ˈbɒl ˈroʊl.ɪŋ]

throw off verb
[UK: ˈθrəʊ ɒf] [US: ˈθroʊ ˈɒf]

kezdeményezett melléknév

initiated◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈnɪ.ʃɪeɪ.tɪd] [US: ˌɪ.ˈnɪ.ʃi.ˌe.təd]

kezdeményezés főnév

initiative [initiatives]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv] [US: ˌɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv]

initiation [initiations]◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˌnɪ.ʃɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌɪ.ˌnɪ.ʃi.ˈeɪʃ.n̩]

inchoation noun
[UK: ɪntʃˈəʊʃən] [US: ɪntʃˈoʊʃən]

kezdeményezési joga van

have the initiative[UK: həv ðə ɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv] [US: həv ðə ˌɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv]

kezdeményező

initiative◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv] [US: ˌɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv]

originator [originators]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈrɪdʒ.ə.neɪt.ə(r)] [US: ə.ˈrɪdʒ.ə.neɪt.r̩]

initiator [initiators] noun
[UK: ɪ.ˈnɪ.ʃieɪ.tə(r)] [US: ˌɪ.nɪ.ˈʃiːe.tər]

promoter [promoters] noun
[UK: prə.ˈməʊ.tə(r)] [US: prəˈmo.ʊ.tə(r)]

begetter noun
[UK: bɪ.ˈɡe.tə(r)] [US: bɪ.ˈɡe.tər]

inaugurator [inaugurators] noun
[UK: ɪˈnɔːgjʊreɪtə ] [US: ɪˈnɔgjərɪtər ]

initiatory adjective
[UK: ɪ.ˈnɪ.ʃɪə.tə.rɪ] [US: ɪ.ˈnɪ.ʃiːə.ˌtɔː.riː]

pre-emptive noun
[UK: pre ˈemp.tɪv] [US: ˈpriː ˈemp.tɪv]

suggester noun
[UK: səˈʤɛstə ] [US: səgˈʤɛstər ]

kezdeményező (mozgalomé) főnév

animator [animators] noun
[UK: ˈæ.nɪ.meɪ.tə(r)] [US: ˈæ.nə.ˌme.tər]

kezdeményező ember főnév

self-starter noun
[UK: self ˈstɑː.tə(r)] [US: ˈself ˈstɑːr.tər]

kezdeményező erő

initiative[UK: ɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv] [US: ˌɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv]

kezdeményező lépéseket tesz

make overtures to somebody[UK: ˈmeɪk ˈəʊv.ə.tjʊəz tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈmeɪk ˈoʊv.r̩.tjʊəz ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

kezdeményezőképes ember főnév

self-starter noun
[UK: self ˈstɑː.tə(r)] [US: ˈself ˈstɑːr.tər]

kezdeményezőképesség főnév

initiative [initiatives]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv] [US: ˌɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv]

kezdeményezőkészség főnév

initiative [initiatives]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv] [US: ˌɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv]

Az Európai Bizottság kezdeményezésére évente 2-3 alkalommal sorra kerülő nagyszabású üzletember-találkozó fantázianeve.

Europartenariatbusiness

beszélgetést kezdeményez

open the ball[UK: ˈəʊ.pən ðə bɔːl] [US: ˈoʊ.pən ðə ˈbɒl]

elindít egy kezdeményezést

deliver a commencement[UK: dɪ.ˈlɪ.və(r) ə kə.ˈmen.smənt] [US: də.ˈlɪ.vər ə kə.ˈmen.smənt]

híváskezdeményezési díj főnév

origination fee noun
[UK: ə.ˌrɪdʒ.ə.ˈneɪʃ.n̩ fiː] [US: ə.ˌrɪdʒ.ə.ˈneɪʃ.n̩ ˈfiː]

magához ragadja a kezdeményezést

take the initiative[UK: teɪk ðə ɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv] [US: ˈteɪk ðə ˌɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv]

magánkezdeményezés főnév

private initiative◼◼◼ noun
[UK: ˈpraɪ.vɪt ɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv] [US: ˈpraɪ.vət ˌɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv]

nincs kezdeményező ereje

lack initiative[UK: læk ɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv] [US: ˈlæk ˌɪ.ˈnɪ.ʃə.tɪv]

12

You can find it in:

HungarianEnglish