Hungarian-English dictionary »

kendőz meaning in English

HungarianEnglish
kendőz ige

daub [daubed, daubed, daubing, daubs] verb
[UK: dɔːb] [US: ˈdɒb]

kendőz (pl. arcot) ige

bepaint◼◼◼ verb

kendőzetlen melléknév

unvarnished◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈvɑː.nɪʃt] [US: ʌn.ˈvɑːr.nɪʃt]

bare [barer, barest]◼◻◻ adjective
[UK: beə(r)] [US: ˈber]

unpainted adjective
[UK: ʌn.ˈpeɪn.tɪd] [US: ʌn.ˈpeɪn.təd]

kendőzés főnév

camouflage [camouflages] noun
[UK: ˈkæ.mə.flɑːʒ] [US: ˈkæ.mə.ˌflɑːʒ]

get-up noun
[UK: ˈɡet ʌp] [US: ˈɡet ʌp]

maquillage noun
[UK: mˈakwɪlɪdʒ] [US: mˈækwɪlɪdʒ]

kendőzött arc

raddled face[UK: ˈræd.l̩d feɪs] [US: ˈræd.l̩d ˈfeɪs]

a kendőzetlen igazság az

the blunt fact is[UK: ðə blʌnt fækt ɪz] [US: ðə ˈblənt ˈfækt ˈɪz]

elkendőz ige

gloss over◼◼◼ verb
[UK: ɡlɒs ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈɡlɒs ˈoʊv.r̩]

daub [daubed, daubed, daubing, daubs] verb
[UK: dɔːb] [US: ˈdɒb]

paper over verb

salve [salved, salved, salving, salves] verb
[UK: sælv] [US: ˈsɑːv]

elkendőzi az igazságot

put a gloss on the truth[UK: ˈpʊt ə ɡlɒs ɒn ðə truːθ] [US: ˈpʊt ə ˈɡlɒs ɑːn ðə ˈtruːθ]

erősen kendőz főnév

raddle [raddles] noun
[UK: ˈrædl] [US: ˈrædl]

meztelen és kendőzetlen igazság

pure and simple truth[UK: pjʊə(r) ənd ˈsɪm.pl̩ truːθ] [US: ˈpjʊr ænd ˈsɪm.pl̩ ˈtruːθ]

You can find it in:

HungarianEnglish