Hungarian-English dictionary » könyvel meaning in English

HungarianEnglish
könyvel ige

account◼◼◼ verb
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

book◼◼◻ verb
[UK: bʊk] [US: ˈbʊk]

keep the accounts◼◻◻ verb
[UK: kiːp ðə əˈk.aʊnts] [US: ˈkiːp ðə əˈk.aʊnts]

keep the books verb
[UK: kiːp ðə bʊks] [US: ˈkiːp ðə ˈbʊks]

post the books verb
[UK: pəʊst ðə bʊks] [US: poʊst ðə ˈbʊks]

könyveladó főnév

bookseller noun
[UK: ˈbʊk.se.lə(r)] [US: ˈbʊk.ˌse.lər]

könyvelés főnév

accounting◼◼◼ noun
[UK: əˈk.aʊnt.ɪŋ] [US: əˈk.aʊnt.ɪŋ]

accounts◼◼◼ noun
[UK: əˈk.aʊnts] [US: əˈk.aʊnts]

booking◼◼◻ noun
[UK: ˈbʊkɪŋ] [US: ˈbʊkɪŋ]

entry◼◼◻ noun
[UK: ˈen.tri] [US: ˈen.tri]

könyvelés főnév
gazd

account◼◼◻ noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

könyvelés főnév

accountancy◼◻◻ noun
[UK: əˈk.aʊn.tən.si] [US: əˈk.aʊn.tən.si]

bookkeeping◼◻◻ noun
[UK: ˈbʊk kiːp.ɪŋ] [US: ˈbʊkˌk.ip.ɪŋ]

accounting department noun
[UK: əˈk.aʊnt.ɪŋ dɪ.ˈpɑːt.mənt] [US: əˈk.aʊnt.ɪŋ də.ˈpɑːrt.mənt]

counting-house noun
[UK: ˈkaʊnt.ɪŋ ˈhaʊs] [US: ˈkaʊnt.ɪŋ ˈhaʊs]

ledger-work noun
[UK: ˈle.dʒə(r) ˈwɜːk] [US: ˈle.dʒər ˈwɝːk]

könyvelésben

sub-entry[UK: sʌb ˈen.tri] [US: ˈsəb ˈen.tri]

könyvelési ellentétel

contra entry[UK: ˈkɑːn.trə ˈen.tri] [US: ˈkɑːn.trə ˈen.tri]

könyvelési iroda

counting-house[UK: ˈkaʊnt.ɪŋ ˈhaʊs] [US: ˈkaʊnt.ɪŋ ˈhaʊs]

könyvelési mérleg

balance[UK: ˈbæ.ləns] [US: ˈbæ.ləns]

könyvelési osztály

accounting department[UK: əˈk.aʊnt.ɪŋ dɪ.ˈpɑːt.mənt] [US: əˈk.aʊnt.ɪŋ də.ˈpɑːrt.mənt]

könyvelési tétel főnév

heading noun
[UK: ˈhed.ɪŋ] [US: ˈhed.ɪŋ]

könyvelési tétel ker

journal-entry[UK: ˈdʒɜːn.l̩ ˈen.tri] [US: ˈdʒɝː.nl̩ ˈen.tri]

könyvelési tételeket megjejlöl

check the books[UK: tʃek ðə bʊks] [US: ˈtʃek ðə ˈbʊks]

könyvelési tételeket megjelöl

check the books[UK: tʃek ðə bʊks] [US: ˈtʃek ðə ˈbʊks]

könyvelő főnév

accountant◼◼◼ noun
[UK: əˈk.aʊn.tənt] [US: əˈk.aʊn.tənt]

bookkeeper◼◻◻ noun
[UK: ˈbʊk kiː.pə(r)] [US: ˈbʊkˌk.i.pər]

clerk◼◻◻ noun
[UK: klɑːk] [US: ˈklɝːk]

book-keeper noun
[UK: bʊk ˈkiː.pə(r)] [US: ˈbʊk ˈkiː.pər]

journalizer noun
[UK: dʒˈɜːnəlˌaɪzə] [US: dʒˈɜːnəlˌaɪzɚ]

könyvelő cég főnév

accounting firm noun
[UK: əˈk.aʊnt.ɪŋ fɜːm] [US: əˈk.aʊnt.ɪŋ ˈfɝːm]

könyvelői munka főnév

accountancy noun
[UK: əˈk.aʊn.tən.si] [US: əˈk.aʊn.tən.si]

accounting noun
[UK: əˈk.aʊnt.ɪŋ] [US: əˈk.aʊnt.ɪŋ]

könyvelői szakma főnév

accountancy noun
[UK: əˈk.aʊn.tən.si] [US: əˈk.aʊn.tən.si]

accounting noun
[UK: əˈk.aʊnt.ɪŋ] [US: əˈk.aʊnt.ɪŋ]

könyvelőség főnév

accountancy◼◼◼ noun
[UK: əˈk.aʊn.tən.si] [US: əˈk.aʊn.tən.si]

accounting noun
[UK: əˈk.aʊnt.ɪŋ] [US: əˈk.aʊnt.ɪŋ]

counting room noun
[UK: ˈkaʊnt.ɪŋ ruːm] [US: ˈkaʊnt.ɪŋ ˈruːm]

counting-house noun
[UK: ˈkaʊnt.ɪŋ ˈhaʊs] [US: ˈkaʊnt.ɪŋ ˈhaʊs]

alszámla (könyvelésnél) gazd főnév

subsidiary account noun

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies