Hungarian-English dictionary »

gyötrő meaning in English

HungarianEnglish
gyötrő melléknév

excruciating◼◼◼ adjective
[UK: ɪk.ˈskruː.ʃɪeɪt.ɪŋ] [US: ɪk.ˈskruː.ʃi.ˌet.ɪŋ]

nagging◼◼◻ adjective
[UK: ˈnæ.ɡɪŋ] [US: ˈnæ.ɡɪŋ]

gyötrő melléknév
US

agonizing◼◼◻ adjective
[UK: ˈæ.ɡə.naɪz.ɪŋ] [US: ˈæ.ɡə.naɪz.ɪŋ]

gyötrő

worrying◼◼◻ adjective
[UK: ˈwʌ.rɪ.ɪŋ] [US: ˈwɜː.ri.ɪŋ]

gnawing◼◼◻ adjective

obsessive◼◼◻ adjective
[UK: əb.ˈse.sɪv] [US: əb.ˈse.sɪv]

trying◼◼◻ adjective
[UK: ˈtraɪ.ɪŋ] [US: ˈtraɪ.ɪŋ]

torturing◼◼◻ adjective
[UK: ˈtɔː.tʃər.ɪŋ] [US: ˈtɔːr.tʃər.ɪŋ]

distracting◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈstrækt.ɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈstrækt.ɪŋ]

outrageous◼◻◻ adjective
[UK: aʊt.ˈreɪ.dʒəs] [US: aʊ.ˈtreɪ.dʒəs]

racking◼◻◻ adjective
[UK: ˈrækɪŋ] [US: ˈrækɪŋ]

tormentor [tormentors]◼◻◻ noun
[UK: tɔː.ˈmen.tə(r)] [US: ˈtɔːr.ˌmen.tər]

afflictive adjective
[UK: əflˈɪktɪv] [US: əflˈɪktɪv]

crucifying adjective
[UK: ˈkruː.sɪ.faɪ.ɪŋ] [US: ˈkruː.sɪ.faɪ.ɪŋ]

daymare adjective
[UK: dˈeɪmeə] [US: dˈeɪmer]

mortifying adjective
[UK: ˈmɔː.tɪ.faɪ.ɪŋ] [US: ˈmɔːr.tɪ.faɪ.ɪŋ]

worrisome adjective
[UK: ˈwʌ.rɪ.səm] [US: ˈwɜː.ri.səm]

gyötrő fájdalom

gnawing pain[UK: ˈnɔːɪŋ peɪn] [US: ˈnɒɪŋ ˈpeɪn]

gyötrő időszakot él át

have a worrying time[UK: həv ə ˈwʌ.rɪ.ɪŋ ˈtaɪm] [US: həv ə ˈwɜː.ri.ɪŋ ˈtaɪm]

gyötrő köhögés

racking cough[UK: ˈrækɪŋ kɒf] [US: ˈrækɪŋ ˈkɑːf]

gyötrő szomjúság (polydipsia) főnév

polydipsia noun
[UK: pˌɒlɪdˈɪpsiə] [US: pˌɑːlɪdˈɪpsiə]

gyötrő vágyakozás főnév

craving [cravings] noun
[UK: ˈkreɪv.ɪŋ] [US: ˈkreɪv.ɪŋ]

gyötrő éhség

gnawing pains of hunger[UK: ˈnɔːɪŋ peɪnz əv ˈhʌŋ.ɡə(r)] [US: ˈnɒɪŋ ˈpeɪnz əv ˈhʌŋ.ɡər]

gyötrő-szúnyogok (Ceratopogonidae)

biting midges[UK: ˈbaɪt.ɪŋ ˈmɪ.dʒɪz] [US: ˈbaɪt.ɪŋ ˈmɪ.dʒəz]

gyötrődik ige

worry [worried, worried, worrying, worries]◼◼◼ irregular verb
[UK: ˈwʌ.ri] [US: ˈwɜː.ri]

gyötrődik ige
US

agonize [agonized, agonized, agonizing, agonizes]◼◼◻ verb
[UK: ˈæ.ɡə.naɪz] [US: ˈæ.ɡə.ˌnaɪz]

gyötrődik ige

anguish◼◼◻ verb
[UK: ˈæŋ.ɡwɪʃ] [US: ˈæŋ.ɡwɪʃ]

writhe [writhed, writhed, writhing, writhes]◼◼◻ verb
[UK: ˈraɪð] [US: ˈraɪð]

be in agony◼◻◻ verb
[UK: bi ɪn ˈæ.ɡə.ni] [US: bi ɪn ˈæ.ɡə.ni]

be on the rack verb
[UK: bi ɒn ðə ræk] [US: bi ɑːn ðə ˈræk]

be worried verb
[UK: bi ˈwʌ.rɪd] [US: bi ˈwɜː.rid]

distress oneself verb
[UK: dɪ.ˈstres wʌn.ˈself] [US: ˌdɪ.ˈstres wʌn.ˈself]

suffer torment verb
[UK: ˈsʌ.fə(r) tɔː.ˈment] [US: ˈsʌ.fər ˈtɔːr.ˌment]

gyötrődik vk gúnyolódásától

writhe under somebody's taunts[UK: ˈraɪð ˈʌnd.ə(r) ˈsəm.ˌbɑː.di tɔːnts] [US: ˈraɪð ˈʌnd.r̩ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈtɒnts]

gyötrődik vk kötekedésétől

writhe under somebody's taunts[UK: ˈraɪð ˈʌnd.ə(r) ˈsəm.ˌbɑː.di tɔːnts] [US: ˈraɪð ˈʌnd.r̩ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈtɒnts]

gyötrődés főnév

agony [agonies]◼◼◼ noun
[UK: ˈæ.ɡə.ni] [US: ˈæ.ɡə.ni]

anguish◼◼◻ noun
[UK: ˈæŋ.ɡwɪʃ] [US: ˈæŋ.ɡwɪʃ]

torment [torments]◼◼◻ noun
[UK: tɔː.ˈment] [US: ˈtɔːr.ˌment]

obsession [obsessions]◼◻◻ noun
[UK: əb.ˈseʃ.n̩] [US: əb.ˈseʃ.n̩]

pother noun
[UK: ˈpɒð.ə(r)] [US: ˈpɑːð.r̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish