Hungarian-English dictionary »

fogd be a szád! meaning in English

HungarianEnglish
Fogd be a szád!

Cut it out![UK: kʌt ɪt ˈaʊt] [US: ˈkət ˈɪt ˈaʊt]

Cut the cackle![UK: kʌt ðə ˈkæk.l̩] [US: ˈkət ðə ˈkæk.l̩]

Cut your cackle![UK: kʌt jɔː(r) ˈkæk.l̩] [US: ˈkət ˈjɔːr ˈkæk.l̩]

Dry up![UK: draɪ ʌp] [US: ˈdraɪ ʌp]

Hold your jaw![UK: həʊld jɔː(r) dʒɔː] [US: hoʊld ˈjɔːr ˈdʒɒ]

Hold your noise![UK: həʊld jɔː(r) nɔɪz] [US: hoʊld ˈjɔːr nɔɪz]

Hold your row![UK: həʊld jɔː(r) raʊ] [US: hoʊld ˈjɔːr ˈroʊ]

Hold your tongue![UK: həʊld jɔː(r) tʌŋ] [US: hoʊld ˈjɔːr ˈtəŋ]

Hush![UK: hʌʃ] [US: ˈhəʃ]

Keep your head shut![UK: kiːp jɔː(r) hed ʃʌt] [US: ˈkiːp ˈjɔːr ˈhed ˈʃət]

Keep your napper shut![UK: kiːp jɔː(r) ˈnæ.pə(r) ʃʌt] [US: ˈkiːp ˈjɔːr ˈnæ.pər ˈʃət]

None of your sauce![UK: nʌn əv jɔː(r) sɔːs] [US: ˈnən əv ˈjɔːr ˈsɒs]

Pipe down![UK: paɪp daʊn] [US: ˈpaɪp ˈdaʊn]

Shut it![UK: ʃʌt ɪt] [US: ˈʃət ˈɪt]

Shut up![UK: ʃʌt ʌp] [US: ˈʃət ʌp]

Shut your face![UK: ʃʌt jɔː(r) feɪs] [US: ˈʃət ˈjɔːr ˈfeɪs]

Shut your mouth![UK: ʃʌt jɔː(r) maʊθ] [US: ˈʃət ˈjɔːr ˈmaʊθ]

Shut your shop![UK: ʃʌt jɔː(r) ʃɒp] [US: ˈʃət ˈjɔːr ˈʃɑːp]

Shut your trap![UK: ʃʌt jɔː(r) træp] [US: ˈʃət ˈjɔːr ˈtræp]

Stop your gob![UK: stɒp jɔː(r) ɡɒb] [US: ˈstɑːp ˈjɔːr ˈɡɑːb]

You can find it in:

HungarianEnglish