Hungarian-English dictionary »

fék meaning in English

HungarianEnglish
fék főnév

brake [brakes]◼◼◼ noun
[UK: breɪk] [US: ˈbreɪk]

break [breaks]◼◼◻ noun
[UK: breɪk] [US: ˈbreɪk]

stopper [stoppers]◼◻◻ noun
[UK: ˈstɒ.pə(r)] [US: ˈstɑː.pər]

fék (átv) főnév

check [checks]◼◼◼ noun
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

fék jeladó

brake sensor

fék kopás figyelmeztető lámpa

brake wear warning light

fék válaszfal

brake bulkhead[UK: breɪk ˈbʌlk.hed] [US: ˈbreɪk ˈbʌlk.ˌhed]

fékbak főnév

chock [chocks] noun
[UK: ˈtʃɒk] [US: ˈtʃɑːk]

fékberendezés főnév

brakes◼◼◼ noun
[UK: breɪks] [US: ˈbreɪks]

arresting device noun
[UK: ə.ˈrest.ɪŋ dɪ.ˈvaɪs] [US: ə.ˈre.stɪŋ dɪ.ˈvaɪs]

fékbetét főnév

brake lining◼◼◼ noun
[UK: breɪk ˈlaɪn.ɪŋ] [US: ˈbreɪk ˈlaɪn.ɪŋ]

brake-lining noun
[UK: breɪk ˈlaɪn.ɪŋ] [US: ˈbreɪk ˈlaɪn.ɪŋ]

fékbetét főnév
műsz

ferodo noun
[UK: fərˈəʊdəʊ] [US: fərˈoʊdoʊ]

fékbetét kopás jelző

brake pad wear indicator

fékbetétek

brake pads◼◼◼

fékbetétkopás érzékelő

brake pad wear sensor

fékbélés főnév

facing of brake noun
[UK: ˈfeɪs.ɪŋ əv breɪk] [US: ˈfeɪs.ɪŋ əv ˈbreɪk]

fékbódé főnév

lookout seat noun
[UK: ˈlʊk.aʊt siːt] [US: ˈlʊˌk.ɑːwt ˈsiːt]

fékbütyök főnév

arresting cam noun
[UK: ə.ˈrest.ɪŋ kæm] [US: ə.ˈre.stɪŋ ˈkæm]

fékbütyökemeltyű főnév

cam lever noun
[UK: kæm ˈliː.və(r)] [US: ˈkæm ˈle.vər]

fékcsat főnév

stopper [stoppers] noun
[UK: ˈstɒ.pə(r)] [US: ˈstɑː.pər]

fékcsattal rögzít

stopper[UK: ˈstɒ.pə(r)] [US: ˈstɑː.pər]

fékcsomó főnév

mouse [mice] irregular noun
[UK: maʊs] [US: ˈmaʊs]

féken tart

restrain [restrained, restrained, restraining, restrains]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈstreɪn] [US: ri.ˈstreɪn]

rein◼◼◼[UK: reɪn] [US: ˈreɪn]

curb (control, hold in, hold, contain, check, moderate)◼◼◻[UK: kɜːb] [US: ˈkɝːb]

hold [held, held, holding, holds]◼◻◻ irregular verb
[UK: həʊld] [US: hoʊld]

bridle◼◻◻[UK: ˈbraɪd.l̩] [US: ˈbraɪd.l̩]

hold down◼◻◻[UK: həʊld daʊn] [US: hoʊld ˈdaʊn]

bridle in[UK: ˈbraɪd.l̩ ɪn] [US: ˈbraɪd.l̩ ɪn]

hold in check[UK: həʊld ɪn tʃek] [US: hoʊld ɪn ˈtʃek]

keep in check[UK: kiːp ɪn tʃek] [US: ˈkiːp ɪn ˈtʃek]

keep under[UK: kiːp ˈʌnd.ə(r)] [US: ˈkiːp ˈʌnd.r̩]

féken tart (vmit) ige

keep a check on something verb
[UK: kiːp ə tʃek ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkiːp ə ˈtʃek ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

féken tart (átv)

check[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

féken tart vkt

hold somebody at bay[UK: həʊld ˈsʌm.bə.di ət beɪ] [US: hoʊld ˈsʌm.ˌbɑː.di ət ˈbeɪ]

hold somebody in check[UK: həʊld ˈsʌm.bə.di ɪn tʃek] [US: hoʊld ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈtʃek]

keep somebody within bounds[UK: kiːp ˈsʌm.bə.di wɪð.ˈɪn baʊndz] [US: ˈkiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪð.ˈɪn ˈbaʊndz]

féken tartja magát

pull oneself up[UK: pʊl wʌn.ˈself ʌp] [US: ˈpʊl wʌn.ˈself ʌp]

fékernyő főnév

parabrake noun

12

You can find it in:

HungarianEnglish