Hungarian-English dictionary » egyen meaning in English

HungarianEnglish
egyén főnév

individual◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈvɪ.dʒʊəl] [US: ˌɪn.də.ˈvɪ.dʒə.wəl]

person◼◼◻ noun
[UK: ˈpɜːs.n̩] [US: ˈpɝː.sn̩]

number◼◻◻ noun
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

party◼◻◻ noun
[UK: ˈpɑː.ti] [US: ˈpɑːr.ti]

individuum noun

beggar noun
[UK: ˈbe.ɡə(r)] [US: ˈbe.ɡər]

cheerer noun
[UK: ˈʧɪərə ] [US: ˈʧɪrər ]

prober noun
[UK: ˈprəʊbə ] [US: ˈproʊbər ]

egyen

equal (used as prefix in compound words)[UK: ˈiː.kwəl] [US: ˈiː.kwəl]

Egyen meg a fene!

You be blowed![UK: juː bi bləʊd] [US: ˈjuː bi bloʊd]

egyen-válzakozó áramú átalakító főnév

inverter noun
[UK: ɪn.ˈvɜː.tə] [US: ɪn.ˈvɜːr.tər]

egyenáram főnév

direct current◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈrekt ˈkʌ.rənt] [US: də.ˈrekt ˈkɜː.rənt]

DC (direct current)◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈrekt ˈkʌ.rənt] [US: də.ˈrekt ˈkɜː.rənt]

continuous current◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈtɪ.njʊəs ˈkʌ.rənt] [US: kən.ˈtɪ.njuːəs ˈkɜː.rənt]

c c (continous current)◼◻◻ noun
[UK: siː siː] [US: ˈsiː ˈsiː]

egyenáramú melléknév

cocurrent adjective
[UK: kˈɒkʌrənt] [US: kˈɑːkɜːrənt]

egyenáramú szűrő

wall-block[UK: wɔːl ˈblɒk] [US: ˈwɒl ˈblɑːk]

egyének közötti melléknév

interpersonal◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪn.tə.ˈpɜː.sən.l̩] [US: ˌɪn.tər.ˈpɝː.sən.l̩]

egyenérték főnév

equivalent◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt] [US: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt]

par◼◼◻ noun
[UK: pɑː(r)] [US: ˈpɑːr]

adequation noun
[UK: ˌæ.dɪ.ˈkweɪ.ʃən] [US: ˌæ.dɪ.ˈkweɪ.ʃən]

egyenértékes melléknév

equivalent◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt] [US: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt]

egyenértékű melléknév

equivalent◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt] [US: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt]

tantamount◼◼◻ adjective
[UK: ˈtæn.tə.maʊnt] [US: ˈtæn.tə.ˌmɑːwnt]

be on a par with adjective
[UK: bi ɒn ə pɑː(r) wɪð] [US: bi ɑːn ə ˈpɑːr wɪθ]

equipollent adjective
[UK: ˌiː.kwɪ.ˈpɒ.lənt] [US: ˌiː.kwə.ˈpɑː.lənt]

egyenértékű (vmivel)

be equivalent to something[UK: bi ɪ.ˈkwɪ.və.lənt tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ɪ.ˈkwɪ.və.lənt ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

egyenértékűség főnév

parity◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.rɪ.ti] [US: ˈpe.rə.ti]

adequation◼◼◼ noun
[UK: ˌæ.dɪ.ˈkweɪ.ʃən] [US: ˌæ.dɪ.ˈkweɪ.ʃən]

equivalence◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈkwɪ.və.ləns] [US: ɪ.ˈkwɪ.və.ləns]

equivalency◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈkwɪ.və.lən.si] [US: ɪ.ˈkwɪ.və.lən.si]

equipollence noun
[UK: ɪkwˈɪpɒləns] [US: ɪkwˈɪpɑːləns]

equipollency noun
[UK: ɪkwˈɪpələnsi] [US: ɪkwˈɪpələnsi]

egyenes

line◼◼◼ noun
[UK: laɪn] [US: ˈlaɪn]

right◼◼◼ adjective
[UK: raɪt] [US: ˈraɪt]

straight line◼◼◼ noun
[UK: streɪt laɪn] [US: ˈstreɪt ˈlaɪn]

even◼◼◼ adjective
[UK: ˈiːv.n̩] [US: ˈiːv.n̩]

direct◼◼◼ adjective
[UK: daɪˈrekt] [US: dɪˈrekt]

upright◼◼◻ adjective
[UK: ˈʌ.praɪt] [US: ə.ˈpraɪt]

flat◼◼◻ adjective
[UK: flæt] [US: ˈflæt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish