Hungarian-English dictionary »

burok meaning in English

HungarianEnglish
burok főnév

shell [shells]◼◼◼ noun
[UK: ʃel] [US: ˈʃel]

hull [hulls]◼◼◻ noun
[UK: hʌl] [US: ˈhəl]

husk [husks]◼◼◻ noun
[UK: hʌsk] [US: ˈhəsk]

skin [skins]◼◼◻ noun
[UK: skɪn] [US: ˈskɪn]

case [cases]◼◼◻ noun
[UK: keɪs] [US: ˈkeɪs]

jacket [jackets]◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒækɪt] [US: ˈdʒækət]

rind [rinds] noun
[UK: raɪnd] [US: ˈraɪnd]

burok (capsula, peridium, integumentum, membranum, tunica) főnév

sheath [sheaths]◼◼◼ noun
[UK: ʃˈiːt] [US: ʃˈiːt]

bürök (Conium) főnév

hemlock [hemlocks]◼◼◼ noun
[UK: ˈhem.lɒk] [US: ˈhem.ˌlɑːk]

burok (membrana) főnév

caul [cauls]◼◼◼ noun
[UK: kɔːl] [US: ˈkɑːl]

burok (réteg) (tunica) főnév

tunic [tunics] noun
[UK: ˈtjuː.nɪk] [US: ˈtuː.nɪk]

burok (tegmentum) főnév

tegument [teguments] noun
[UK: ˈte.ɡjʊ.mənt] [US: ˈte.ɡjʊ.mənt]

burok (velamentum) főnév

velamen [velamina] noun
[UK: vi.ˈleɪ.mən] [US: vi.ˈleɪ.mən]

burok lefejtése (veséé) (decapsulatio) főnév

decapsulation noun
[UK: dɪkˌapsuːlˈeɪʃən] [US: dᵻkˌæpsuːlˈeɪʃən]

burokban született

be born lucky[UK: bi bɔːn ˈlʌk.i] [US: bi ˈbɔːrn ˈlʌk.i]

to be born with a veil

buroklevél (virág körül) főnév

spathe [spathes]◼◼◼ noun
[UK: spˈeɪð] [US: spˈeɪð]

buroklevéllel ellátott melléknév

spathaceous adjective
[UK: spaθˈeɪʃəs] [US: spæθˈeɪʃəs]

bürokrácia főnév

bureaucracy [bureaucracies]◼◼◼ noun
[UK: bjʊə.ˈrɒ.krə.si] [US: bjʊ.ˈrɑː.krə.si]

officialdom◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈfɪʃl.dəm] [US: ə.ˈfɪ.ʃəl.dəm]

burocracy◼◻◻ noun

bumbledom noun
[UK: ˈbʊmbl.dəm] [US: ˈbʊmbl.dəm]

functionarism (officialism) noun
[UK: fˈʌŋkʃənˌɑːrɪzəm] [US: fˈʌŋkʃənˌɑːrrɪzəm]

officialism noun
[UK: ə.ˈfɪ.ʃə.lɪzm] [US: ə.ˈfɪ.ʃə.ˌlɪ.zəm]

red tape noun
[UK: red teɪp] [US: ˈred ˈteɪp]

red-tapism noun
[UK: red] [US: ˈred]

burokráma főnév

scroll [scrolls] noun
[UK: skrəʊl] [US: skroʊl]

bürokrata főnév

bureaucrat [bureaucrats]◼◼◼ noun
[UK: ˈbjʊə.rə.kræt] [US: ˈbjʊ.rə.ˌkræt]

red-tapist noun
[UK: red] [US: ˈred]

bürokrata nyelvezet főnév

gobbledygook noun
[UK: ˈɡɒbl.dɪ.ɡʊk] [US: ˌɡɑː.bəl.di.ˈɡʊk]

bürokrata stílus főnév

bureaucratese noun
[UK: ˈbjʊ.rə.ˌkræ.ˌtiz] [US: ˈbjʊ.rə.ˌkræ.ˌtiz]

bürokratikus melléknév

bureaucratic◼◼◼ adjective
[UK: ˌbjʊə.rə.ˈkræ.tɪk] [US: ˌbjʊ.rə.ˈkræ.tɪk]

burocratic adjective

red tape adjective
[UK: red teɪp] [US: ˈred ˈteɪp]

bürokratikus irányzat

red tape[UK: red teɪp] [US: ˈred ˈteɪp]

bürokratikus irkafirka főnév

paper-work noun
[UK: ˈpeɪ.pə(r) ˈwɜːk] [US: ˈpeɪ.pər ˈwɝːk]

bürokratikus nyelvezet

gobbledegokk[UK: ɡˈɒbəldˌeɡɒk] [US: ɡˈɑːbəldˌeɡɑːk]

bürokratikus szellem

red tape◼◼◼[UK: red teɪp] [US: ˈred ˈteɪp]

red-tapedom[UK: red] [US: ˈred]

red-tapery[UK: red] [US: ˈred]

12

You can find it in:

HungarianEnglish