Hungarian-English dictionary »

buga meaning in English

HungarianEnglish
buga főnév

pig [pigs]◼◼◼ noun
[UK: pɪɡ] [US: ˈpɪɡ]

billet [billets]◼◻◻ noun
[UK: ˈbɪ.lɪt] [US: ˈbɪ.lət]

ingot [ingots]◼◻◻ noun
[UK: ˈɪŋ.ɡət] [US: ˈɪŋ.ɡət]

truss [trusses] noun
[UK: trʌs] [US: ˈtrəs]

Buganda főnév

Buganda◼◼◼ noun
[UK: bjuːɡˈandə] [US: bjuːɡˈændə]

búgás főnév

whirring◼◼◼ noun
[UK: ˈwɜːr.ɪŋ] [US: ˈwɜːr.ɪŋ]

droning◼◻◻ noun
[UK: ˈdrəʊn.ɪŋ] [US: ˈdroʊn.ɪŋ]

roar [roars]◼◻◻ noun
[UK: rɔː(r)] [US: ˈrɔːr]

copulation [copulations] noun
[UK: ˌkɒ.pjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkɒ.pjʊ.ˈleɪʃ.n̩]

mush noun
[UK: mʌʃ] [US: ˈməʃ]

roaring noun
[UK: ˈrɔːr.ɪŋ] [US: ˈrɔːr.ɪŋ]

búgás (kocáé) (oestrus suis) főnév

heat noun
[UK: hiːt] [US: ˈhiːt]

bugás lángvirág (Phlox paniculata)

fall phlox[UK: fɔːl flɒks] [US: ˈfɑːl flɑːks]

garden phlox[UK: ˈɡɑːd.n̩ flɒks] [US: ˈɡɑːr.dn̩ flɑːks]

perennial phlox[UK: pə.ˈre.nɪəl flɒks] [US: pə.ˈre.niəl flɑːks]

bugasajtó főnév

shingling-rollers noun
[UK: ˈʃɪŋ.ɡl̩ɪŋ ˈrəʊ.ləz] [US: ˈʃɪŋ.ɡl̩ɪŋ ˈroʊ.ləz]

búgásmentes melléknév
távk

hum-free adjective
[UK: hʌm friː] [US: ˈhəm ˈfriː]

búgat (vadkan) ige

brim [brimmed, brimmed, brimming, brims] verb
[UK: brɪm] [US: ˈbrɪm]

búgattyú főnév

bull-roarer noun
[UK: bʊl ˈrɔː.rə] [US: ˈbʊl ˈrɔː.rə]

thunderstick noun
[UK: θˈʌndəstˌɪk] [US: θˈʌndɚstˌɪk]

acélbuga főnév

bloom-steel noun
[UK: bluːm stiːl] [US: ˈbluːm ˈstiːl]

babuga (Dolychos lablab) főnév

lablab [lablabs] noun
[UK: lˈablab] [US: lˈæblæb]

drótbuga főnév

wire-bar noun
[UK: ˈwaɪə(r) bɑː(r)] [US: ˈwaɪər ˈbɑːr]

lemezbuga főnév

sheet-billet noun
[UK: ʃiːt ˈbɪ.lɪt] [US: ˈʃiːt ˈbɪ.lət]

magbuga (receptaculum) főnév

receptacle [receptacles] noun
[UK: rɪ.ˈsep.tək.l̩] [US: rə.ˈsep.tək.l̩]

próbabuga főnév

test-ingot noun
[UK: ˈtest ˈɪŋ.ɡət] [US: ˈtest ˈɪŋ.ɡət]

Sabugalit (ásv) főnév

Sabugalite noun
[UK: sˈabjuːɡəlˌaɪt] [US: sˈæbjuːɡəlˌaɪt]

súgás-búgás főnév

whisper [whispers]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈwɪ.spər]

whispering noun
[UK: ˈwɪ.spər.ɪŋ] [US: ˈwɪ.spər.ɪŋ]

szirénabúgás főnév

banshee [banshees]◼◼◼ noun
[UK: bæn.ˈʃiː] [US: bæn.ˈʃiː]

blast [blasts] noun
[UK: blɑːst] [US: ˈblæst]

virágbuga főnév

panicle [panicles] noun
[UK: ˈpæ.nɪkl] [US: ˈpæ.nɪkəl]

zavaró búgás

ciphering[UK: ˈsaɪ.fər.ɪŋ] [US: ˈsaɪ.fər.ɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish