English-Hungarian dictionary »

receptacle meaning in Hungarian

EnglishHungarian
receptacle [receptacles] noun
[UK: rɪ.ˈsep.tək.l̩]
[US: rə.ˈsep.tək.l̩]

tartály◼◼◼ főnév

gyűjtőedény◼◻◻ főnév

befogadó edény◼◻◻ főnév

csatlakozó◼◻◻ főnév

gyűjtőmedence◼◻◻ főnév

gyülekezőhely◼◻◻ főnév

csatlakozó aljzat főnév

dugaszalj főnév

dugaszhely főnév

gyűjtő edény főnév

gyümölcstest főnév

konnektoraljzat főnév

magbuga (receptaculum) főnév

vacok (receptaculum) főnév

ashtray (receptacle for ashes) [ashtrays] noun
[UK: ˈæʃ.treɪ]
[US: ˈæʃ.ˌtre]

hamutartó◼◼◼ főnév

You can find it in:

EnglishHungarian