Hungarian-English dictionary »

úri meaning in English

HungarianEnglish
úri melléknév

gentlemanly◼◼◼ adjective
[UK: ˈdʒentl.mən.li] [US: ˈdʒen.təl.mən.li]

genteel◼◼◻ adjective
[UK: dʒen.ˈtiːl] [US: dʒen.ˈtiːl]

gentlemanlike◼◻◻ adjective
[UK: ˈdʒentl.mən.laɪk] [US: ˈdʒentl.mən.laɪk]

gent's adjective
[UK: ʤɛnts ] [US: ʤɛnts ]

úri csirkefogó főnév

swell-mobsman [swell-mobsmen] irregular noun
[UK: swɛl-mobsman, swɛl-mobsmen ] [US: swɛl-mobsman, swɛl-mobsmen ]

úri csirkefogók

swell-mob[UK: swel mɒb] [US: ˈswel ˈmɑːb]

úri gomba (Boletus, Xerocomus)

flap mushroom[UK: flæp ˈmʌ.ʃrʊm] [US: ˈflæp ˈmʌ.ʃruːm]

úri hölgy főnév

gentlewoman [gentlewomen]◼◼◼ irregular noun

Úri imádság

dominical[UK: də.ˈmɪ.nɪkəl] [US: də.ˈmɪ.nɪkəl]

úri naplopó főnév

butterfly [butterfly] noun
[UK: ˈbʌt.ə.flaɪ] [US: ˈbʌt.r̩.flaɪ]

úri nőre jellemző

ladified[UK: lˈadɪfˌaɪd] [US: lˈædᵻfˌaɪd]

ladyfied[UK: lˈeɪdɪfˌaɪd] [US: lˈeɪdɪfˌaɪd]

úri nőt utánzó

ladyfied[UK: lˈeɪdɪfˌaɪd] [US: lˈeɪdɪfˌaɪd]

úri nőt utánzó (modor)

ladified[UK: lˈadɪfˌaɪd] [US: lˈædᵻfˌaɪd]

úri származású

gentle-born[UK: ˈdʒen.tl̩ bɔːn] [US: ˈdʒen.tl̩ ˈbɔːrn]

ungentle adjective
[UK: ʌn.ˈdʒen.tl̩] [US: ʌn.ˈdʒen.tl̩]

úri tartás

gravitas

úri tolvaj főnév

swell-mobsman [swell-mobsmenn] irregular noun
[UK: swɛl-mobsman, swɛl-mobsmenn ] [US: swɛl-mobsman, swɛl-mobsmenn ]

úri tolvajok

swell-mob[UK: swel mɒb] [US: ˈswel ˈmɑːb]

úri társaság

classes[UK: ˈklɑː.sɪz] [US: ˈklæ.səz]

úrias melléknév

ladyfied adjective
[UK: lˈeɪdɪfˌaɪd] [US: lˈeɪdɪfˌaɪd]

úriasan öltözködő zsebtolvaj főnév

mobsman [mobsmen] irregular noun
[UK: mˈɒbzmən mˈɒbzmen] [US: mˈɑːbzmən mˈɑːbzmen]

úriasan öltözött csalók

swell mob[UK: swel mɒb] [US: ˈswel ˈmɑːb]

úriasan öltözött tolvajok

swell mob[UK: swel mɒb] [US: ˈswel ˈmɑːb]

úriasszony főnév

gentlewoman [gentlewomen] irregular noun

úriember főnév

gentleman [gentlemen]◼◼◼ irregular noun

gent◼◻◻ noun
[UK: dʒent] [US: ˈdʒent]

gentle◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒen.tl̩] [US: ˈdʒen.tl̩]

úriemberek főnév

gentlefolk◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒentl.fəʊk] [US: ˈdʒentlfoʊk]

gentlefolks◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒentl.fəʊks] [US: ˈdʒentl.fəʊks]

úriemberek megállapodása kifejezés

gentleman''s agreement phrase

úriemberhez méltó melléknév

gentlemanlike adjective
[UK: ˈdʒentl.mən.laɪk] [US: ˈdʒentl.mən.laɪk]

gentlemanly adjective
[UK: ˈdʒentl.mən.li] [US: ˈdʒen.təl.mən.li]

úriemberhez nem méltó (viselkedés)

ungentemanlike[UK: ʌndʒˈentɪmənlˌaɪk] [US: ʌndʒˈentɪmənlˌaɪk]

úriemberhez nem méltó modor

manner that does not become a gentleman[UK: ˈmæ.nə(r) ðæt dʌz nɒt bɪˈkʌm ə ˈdʒentl.mən] [US: ˈmæ.nər ˈðæt ˈdəz ˈnɑːt bɪˈkʌm ə ˈdʒen.təl.mən]

úriemberhez nem méltó viselkedés

manner that does not become a gentleman[UK: ˈmæ.nə(r) ðæt dʌz nɒt bɪˈkʌm ə ˈdʒentl.mən] [US: ˈmæ.nər ˈðæt ˈdəz ˈnɑːt bɪˈkʌm ə ˈdʒen.təl.mən]

úrigomba (Boletus edulis) főnév

penny bun noun
[UK: ˈpe.ni bʌn] [US: ˈpe.ni ˈbən]

porcini noun
[UK: pɔːsˈiːnɪ] [US: poːrsˈiːni]

úri főnév

gentlewoman [gentlewomen]◼◼◼ irregular noun
[UK: ˈdʒentl.wʊ.mən ˈdʒentl.wɪ.mɪn] [US: ˈdʒen.təˌl.wʊ.mən ˈdʒen.təˌl.wɪ.mən]

noblewoman [noblewomen]◼◻◻ irregular noun
[UK: ˈnobəˌl.wʊ.mən] [US: ˈnobəˌl.wʊ.mən]

12

You can find it in:

HungarianEnglish