Hungarian-English dictionary » értékes meaning in English

HungarianEnglish
értékes melléknév

precious◼◼◼ adjective
[UK: ˈpre.ʃəs] [US: ˈpre.ʃəs]

valuable◼◼◼ adjective
[UK: ˈvæ.ljʊəb.l̩] [US: ˈvæ.ljʊəb.l̩]

of value◼◼◻ adjective
[UK: əv ˈvæ.ljuː] [US: əv ˈvæ.ljuː]

be of value◼◻◻ adjective
[UK: bi əv ˈvæ.ljuː] [US: bi əv ˈvæ.ljuː]

dear◼◻◻ adjective
[UK: dɪə(r)] [US: ˈdɪr]

golden◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡəʊl.dən] [US: ˈɡoʊl.dən]

invaluable◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈvæ.ljʊəb.l̩] [US: ˌɪn.ˈvæ.ljəb.l̩]

of great value◼◻◻ adjective
[UK: əv ˈɡreɪt ˈvæ.ljuː] [US: əv ˈɡreɪt ˈvæ.ljuː]

of high value◼◻◻ adjective
[UK: əv haɪ ˈvæ.ljuː] [US: əv ˈhaɪ ˈvæ.ljuː]

priceless◼◻◻ adjective
[UK: ˈpraɪ.sləs] [US: ˈpraɪ.sləs]

prize◼◻◻ adjective
[UK: praɪz] [US: ˈpraɪz]

rich◼◻◻ adjective
[UK: rɪtʃ] [US: ˈrɪtʃ]

substantial◼◻◻ adjective
[UK: səb.ˈstæn.ʃl̩] [US: səb.ˈstæn.tʃl̩]

valued◼◻◻ adjective
[UK: ˈvæ.ljuːd] [US: ˈvæ.ljuːd]

be worth money adjective
[UK: bi wɜːθ ˈmʌ.ni] [US: bi ˈwɝːθ ˈmʌ.ni]

blue-chip adjective
[UK: bluː tʃɪp] [US: ˈbluː ˈtʃɪp]

costly adjective
[UK: ˈkɒst.li] [US: ˈkɑːst.li]

estimable adjective
[UK: ˈe.stɪ.məb.l̩] [US: ˈe.stə.məb.l̩]

worthful adjective

értékes melléknév
ritk

opiparous adjective
[UK: ˈɒpɪpərəs] [US: ˈɑːpɪpɚrəs]

értékes dolgok

expensive things[UK: ɪk.ˈspen.sɪv ˈθɪŋz] [US: ɪk.ˈspen.sɪv ˈθɪŋz]

értékes dolgok helye (átv)

bottom drawer[UK: ˈbɒ.təm drɔː(r)] [US: ˈbɑː.təm ˈdrɔːr]

értékes dolog

thing worth having[UK: ˈθɪŋ wɜːθ ˈhæv.ɪŋ] [US: ˈθɪŋ ˈwɝːθ ˈhæv.ɪŋ]

értékes dologra bukkan

hit pay dirt[UK: hɪt peɪ dɜːt] [US: ˈhɪt ˈpeɪ ˈdɝːt]

értékes ember

man of merit[UK: mæn əv ˈme.rɪt] [US: ˈmæn əv ˈme.rət]

értékes idő

golden hours[UK: ˈɡəʊl.dən ˈaʊəz] [US: ˈɡoʊl.dən ˈaʊərz]

értékes segítséget nyújt

do yeoman service[UK: duː ˈjəʊ.mən ˈsɜː.vɪs] [US: ˈduː ˈjoʊ.mən ˈsɝː.vəs]

do yeoman's service[UK: duː] [US: ˈduː]

értékes szolgálatot tesz

do yeoman service[UK: duː ˈjəʊ.mən ˈsɜː.vɪs] [US: ˈduː ˈjoʊ.mən ˈsɝː.vəs]

do yeoman's service[UK: duː] [US: ˈduː]

értékes tanács

valuable advice[UK: ˈvæ.ljʊəb.l̩ əd.ˈvaɪs] [US: ˈvæ.ljʊəb.l̩ æd.ˈvaɪs]

értékes áruk

expensive things[UK: ɪk.ˈspen.sɪv ˈθɪŋz] [US: ɪk.ˈspen.sɪv ˈθɪŋz]

értékes órák

golden hours[UK: ˈɡəʊl.dən ˈaʊəz] [US: ˈɡoʊl.dən ˈaʊərz]

értékesebb ige

outvalue verb
[UK: aʊt.ˈvæ.ljuː] [US: aʊt.ˈvæ.ljuː]

értékesen határozószó

valuably adverb
[UK: ˈvæljʊəbli ] [US: ˈvæljəbəli ]

értékesség főnév

merit noun
[UK: ˈme.rɪt] [US: ˈme.rət]

preciousness noun
[UK: ˈpre.ʃə.snəs] [US: ˈpre.ʃə.snəs]

valuableness noun
[UK: ˈvæljʊəblnəs ] [US: ˈvæljəbəlnəs ]

értékesít ige

sold◼◼◼ verb
[UK: səʊld] [US: soʊld]

market◼◼◻ verb
[UK: ˈmɑːkɪt] [US: ˈmɑːrkət]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies