English-Hungarian dictionary »

shed (shed, shed)(tears, blood, sweat) meaning in Hungarian

EnglishHungarian
shed (tears, blood, sweat) [shed, shed, shedding, sheds] irregular verb

kiont (könnyet, vért)◼◼◼ ige

shed blood [UK: ʃed blʌd]
[US: ˈʃed ˈbləd]

vért hullat

vért veszít

shed [sheds] noun
[UK: ʃed]
[US: ˈʃed]

fészer◼◼◼ főnév

shed [shed, shed, shedding, sheds] irregular verb
[UK: ʃed ʃed ʃed]
[US: ˈʃed ˈʃed ˈʃed]

ont◼◼◼ ige

áraszt◼◻◻ ige

shed [sheds] noun
[UK: ʃed]
[US: ˈʃed]

barakk◼◻◻ főnév

shed [shed, shed, shedding, sheds] irregular verb
[UK: ʃed ʃed ʃed]
[US: ˈʃed ˈʃed ˈʃed]

elejt◼◻◻ ige

elhullat◼◻◻ ige

elveszít (fogat)◼◻◻ ige

shed [sheds] noun
[UK: ʃed]
[US: ˈʃed]

kerti sufni◼◻◻ főnév

shed [shed, shed, shedding, sheds] irregular verb
[UK: ʃed ʃed ʃed]
[US: ˈʃed ˈʃed ˈʃed]

kiönt◼◻◻ ige

shed [sheds] noun
[UK: ʃed]
[US: ˈʃed]

kocsiszín◼◻◻ főnév

shed [shed, shed, shedding, sheds] irregular verb
[UK: ʃed ʃed ʃed]
[US: ˈʃed ˈʃed ˈʃed]

önt◼◻◻ ige

shed [sheds] noun
[UK: ʃed]
[US: ˈʃed]

csűr◼◼◻ főnév

istálló◼◼◻ főnév

pajta◼◼◻ főnév

shed [shed, shed, shedding, sheds] irregular verb
[UK: ʃed ʃed ʃed]
[US: ˈʃed ˈʃed ˈʃed]

vedlik◼◼◻ ige

shed [sheds] noun
[UK: ʃed]
[US: ˈʃed]

viskó◼◼◻ főnév

shed [shed, shed, shedding, sheds] irregular verb
[UK: ʃed ʃed ʃed]
[US: ˈʃed ˈʃed ˈʃed]

elhány ige

shed adjective
[UK: ʃed]
[US: ˈʃed]

elveszett melléknév

shed [sheds] noun
[UK: ʃed]
[US: ˈʃed]

gépszín főnév

kerti fabódé főnév

shed [shed, shed, shedding, sheds] irregular verb
[UK: ʃed ʃed ʃed]
[US: ˈʃed ˈʃed ˈʃed]

kihullat (fogat) ige

shed [sheds] noun
[UK: ʃed]
[US: ˈʃed]

páholy főnév

vízválasztó főnév

shed tears [UK: ʃed ˈtɪəz]
[US: ˈʃed ˈtɪrz]

könnyeket ont◼◼◼

shed-insulator noun
[UK: ʃed ˈɪn.sjʊ.leɪ.tə(r)]
[US: ˈʃed ˈɪn.sə.ˌle.tər]

harangszigetelő (elektromos) főnév

car-shed noun
[UK: kɑː(r) ʃed]
[US: ˈkɑːr ˈʃed]

kocsiszín főnév

wagon shed noun
[UK: ˈwæ.ɡən ʃed]
[US: ˈwæ.ɡən ˈʃed]

kocsiszín főnév

engine-shed noun
[UK: ˈen.dʒɪn ʃed]
[US: ˈen.dʒən ˈʃed]

gépszín főnév

machine-shed noun
[UK: mə.ˈʃiːn ʃed]
[US: mɪ.ˈʃiːn ˈʃed]

gépszín főnév

ice-shed noun
[UK: aɪs ʃed]
[US: ˈaɪs ˈʃed]

jégválasztóvonal főnév
geol

tool-shed noun
[UK: tuːl ʃed]
[US: ˈtuːl ˈʃed]

szerszámkamra főnév

bicycle-shed noun
[UK: ˈbaɪ.sɪk.l̩ ʃed]
[US: ˈbaɪ.sɪk.l̩ ˈʃed]

biciklitároló (szín)◼◼◼ főnév

cattle-shed noun
[UK: ˈkæt.l̩ ʃed]
[US: ˈkæt.l̩ ˈʃed]

marhaistálló főnév

potting shed noun
[UK: ˈpɒt.ɪŋ ʃed]
[US: ˈpɒt.ɪŋ ˈʃed]

melegház◼◼◼ főnév

coal-shed noun
[UK: kəʊl ʃed]
[US: koʊl ˈʃed]

szénraktár főnév

wood-shed noun
[UK: wʊd ʃed]
[US: ˈwʊd ˈʃed]

fáskamra főnév

lockup shed [UK: ˈlɒkʌp ʃed]
[US: ˈlɑːˌkəp ˈʃed]

bezárható barakk

You can find it in:

EnglishHungarian